WIA/WGA-dienstverlening 2018

UWV ondersteunt mensen met een WIA/WGA‑uitkering om hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te benutten. Met het extra budget dat we sinds 2017 krijgen bieden we hun, waar mogelijk, persoonlijke dienstverlening. We hebben daarvoor een nieuw dienstverleningsproces WIA/WGA 2017 ontwikkeld. De nieuwe reguliere dienstverlening is erop gericht alle mensen die de WIA/WGA instromen gedurende 5 jaar te activeren om hun mogelijkheden maximaal te benutten en hun zelfredzaamheid te bevorderen. We maken maximaal gebruik van ingekochte re‑integratietrajecten en ‑diensten, en matchen de klant op beschikbare vacatures. We monitoren de voortgang die de klant boekt met zijn re‑integratieactiviteiten. Wanneer een herbeoordeling aan de orde is, voeren we deze uit.

Onze nieuwe dienstverlening is niet alleen bedoeld voor mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar ook voor mensen aan wie om arbeidskundige redenen een volledige WGA‑uitkering is toegekend (80–100%). Als de klant erom vraagt, bieden wij ook na de reguliere 5 jaar de nodige re‑integratiedienstverlening. Daarnaast moet de klant zelf blijven werken aan zijn re‑integratie en blijft hij verplicht om wijzigingen aan UWV door te geven.

Instroom 2017–2018

We richten ons in eerste instantie op de mensen die vanaf 2017 onze nieuwe re‑integratiedienstverlening ontvangen. Eind augustus 2018 waren dat er 26.081. Met de meeste van hen hebben we inmiddels minstens 1 gesprek gevoerd. Ook hebben we voor hen een werkplan opgesteld, waarin onder andere de gemaakte afspraken over de re‑integratiedienstverlening staan opgenomen, en een zo volledig mogelijk klantprofiel opgesteld. In het klantprofiel vermelden we onder andere het aantal uren dat de werkzoekende kan werken, wat diens competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken en welke taken en werkomgeving bij hem passen. Soms konden we geen volledig klantprofiel opstellen, omdat nog niet was vastgesteld wat de klant kan en wil. Na ieder vervolgcontact hebben we waar nodig het werkplan en klantprofiel geactualiseerd.

Instroomcohort

2017-2018

2015-2016

2013-2014

2011-2012

Aantal WIA/WGA'ers eind augustus 2018 in dienstverlening gericht op werk

26.081

3.623

3.927

6.041

Waarmee minimaal 1 gesprek is gevoerd in afgelopen jaar

23.144

2.612

3.540

5.028

Gemiddeld aantal gesprekken

1,7

1,2

1,7

2,0

Waarvoor een werkplan is opgesteld*

24.203

3.532

3.886

6.027

Waarvoor een klantprofiel is opgesteld

20.087

2.419

2.762

4.948

  • *Het aantal geregistreerde werkplannen is hoger dan het aantal klanten met wie minimaal 1 keer contact is geweest. Dat komt vooral doordat coachcontacten nog onvolledig of niet op de juiste voorgeschreven (telbare) plaats worden vastgelegd.
Eerdere instroom

Ook voor mensen die in eerdere jaren in de WIA/WGA zijn ingestroomd, hebben we aandacht. We richten ons daarbij vooral op mensen die van 2011 tot en met 2016 de WGA zijn ingestroomd maar nog geen re‑integratiedienstverlening hebben ontvangen. Nog niet alle potentiële kandidaten zijn gescreend en/of vervolgens in de dienstverlening opgenomen; dit gebeurt in de loop van dit kalenderjaar. Mensen die in de jaren 2013 en 2014 de WGA instroomden, zijn al langer uit het arbeidsproces. We bieden hun daarom, naast de nieuwe reguliere dienstverlening, ook extra dienstverlening. Die bestaat uit extra gesprekken, met aandacht voor integrale dienstverlening. Mensen die in 2011 en 2012 de WGA instroomden, hebben we de afgelopen jaren extra dienstverlening geboden via het eind 2017 afgeronde project Intensivering dienstverlening WGA 80–100. Zij krijgen nu de nieuwe reguliere dienstverlening.