Inzet re-integratiediensten 2018

UWV koopt voor klanten met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering re‑integratiedienstverlening in bij re‑integratiebedrijven. In de eerste 8 maanden van 2018 zijn 19.167 re‑integratiediensten ingekocht. Er is voor 2018 in totaal € 85 miljoen beschikbaar voor re‑integratiedienstverlening (inclusief het budget voor de IPS‑regeling). De totale uitgaven bedroegen in de eerste 8 maanden van 2018 € 56,8 miljoen. Het meeste geld (40%) is uitgegeven aan re‑integratiedienstverlening voor Wajongers. We verwachten dat het beschikbare budget in 2018 volledig wordt gebruikt. De tabel toont per wet voor hoeveel klanten een re‑integratiedienst is ingekocht.

 

2018 t/m augustus

2017 t/m augustus

WAO

277

311

Ziektewet

5.789

5.171

oWajong/nWajong

7.077

7.754

WIA

6.024

4.512

   

Totaal

19.167

17.748

Re‑integratiediensten kopen we tegenwoordig in 2 stappen in: eerst de dienst Werkfit maken en daarna de dienst Naar werk. Onder de oude inkoopkaders kochten we het totale pakket altijd in 1 keer in. Door de nieuwe, gespreide inkoop is een deel van de uitgaven die we anders in 2017 zouden hebben gedaan, doorgeschoven naar 2018. Met ingang van 1 oktober 2017 hebben we in het inkoopkader aanpassingen doorgevoerd die het voor re‑integratiebedrijven gemakkelijker maken om een traject te starten voor mensen voor wie vooraf niet zonder meer vaststaat dat zij daadwerkelijk werkfit te maken zijn. Er is onder andere een evaluatiemoment ingebouwd in de re‑integratiedienst Werkfit maken: voor klanten met een Ziektewet‑uitkering na 3 maanden en voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering na 6 maanden. Als dan blijkt dat de dienstverlening stagneert omdat de klant op dat moment geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden heeft, dan kan de dienst worden beëindigd zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het re‑integratiebedrijf.

UWV vindt het belangrijk om meer mensen met een ernstige psychische aandoening te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Deze mensen worden al enkele jaren met succes intensief naar werk begeleid via de methode Individuele plaatsing en steun (IPS). Per 1 januari 2017 is de onderzoeksubsidieregeling IPS in werking getreden, met een looptijd van 5 jaar. Doel van deze regeling is om een structurele regeling voor IPS‑trajecten te ontwikkelen. UWV houdt hiervoor het verloop en de resultaten van IPS‑trajecten bij. In totaal is er € 20 miljoen aan subsidiemiddelen beschikbaar. Met ingang van 1 juli 2018 zijn de beleidsregels ingrijpend gewijzigd. Vóór die datum moesten ggz‑instellingen halfjaarlijks subsidie aanvragen voor het aantal in die periode uit te voeren IPS‑trajecten. Deze systematiek werkte overvraging van het aantal uit te voeren IPS‑trajecten in de hand. Sinds 1 juli ontvangen de ggz‑instellingen subsidie per gestart IPS‑traject. Op deze wijze wordt beter voorzien in de actuele behoefte aan IPS‑trajecten en sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan. In de eerste 8 maanden van 2018 zijn 365 IPS‑trajecten gestart.