Samen werken aan wat werkt 2018

Op 24 mei 2018 hielden het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), GGZ Nederland en UWV samen met de Programmaraad (een samenwerkingsverband van VNG, Divosa, Cedris en UWV) een Kennis- en Participatiefestival. De 700 deelnemers werden uitgebreid geïnformeerd over het thema ‘Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’ en samenwerkingsverbanden in de arbeidsmarktregio’s. Tijdens het festival ondertekenden 10 partijen een nieuw en verbreed convenant om psychisch kwetsbare mensen duurzaam naar werk te begeleiden en aan het werk te houden. Naast GGZ Nederland en UWV gaat het om de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re‑integratie Cedris, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein Divosa, branchevereniging Federatie Opvang, zorgorganisatie Mensen met Mogelijkheden, stichting MIND, de Regionale Instellingen voor Beschermd en Begeleid Wonen (RIBW) Alliantie, de Stichting Samen Sterk zonder Stigma en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De deelnemende partijen werken op dit moment aan een actieplan.

Tijdens het festival is budget toegezegd voor de financiering van nog eens 162 IPS‑trajecten met ingang van 2019, plus een effectonderzoek. Individuele plaatsing en steun (IPS) is een bewezen effectieve methodiek die ggz‑instellingen kunnen inzetten voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die zelf aangeven te willen werken. Zij worden met inzet van deze methodiek bemiddeld naar en ondersteund bij het behoud van betaald werk. Gemeenten zullen per traject zelf de helft (€ 4.000) moeten financieren. UWV stelt € 1 miljoen uit zijn re‑integratiebudget beschikbaar en het ministerie van SZW € 300.000.