Wajong-dienstverlening 2018

We willen zo veel mogelijk Wajongers aan werk helpen en aan het werk houden. In 2018 zijn we gestart met het nieuwe dienstverleningsmodel Wajong. Centraal hierin staat dat we álle Wajongers met arbeidsvermogen actueel in beeld hebben, ongeacht of zij een uitkering op grond van de oude Wajong of de Wajong 2010 ontvangen. Dat doen we onder andere door gesprekken met hen te voeren: we hebben met alle 47.895 Wajongers met arbeidsvermogen die niet werken of voor wie niet een re‑integratietraject is ingekocht, minimaal 1 gesprek per jaar. We bespreken dan hoe het met ze gaat, we activeren hen en bieden waar nodig dienstverlening om hen naar werk te begeleiden. Gemiddeld hebben we 1,5 gesprek per Wajonger gevoerd. Daarnaast bieden we ook de 57.254 Wajongers die al werken ondersteuning om ervoor te zorgen dat ze aan het werk blijven.

Samen met werkgevers

We benaderen werkgevers actief om meer werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In onze dienstverlening besteden we extra aandacht aan werkgevers die een kans willen geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen die staan in geschreven in het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak. Werkgevers kunnen vacatures die geschikt zijn voor kandidaten uit het doelgroepregister aanleveren op werk.nl en bij de Werkgeversservicepunten. De Werkgeversservicepunten selecteren ook zelf vacatures die zij geschikt achten. Zij koppelen vervolgens kandidaten aan vacatures. Werkgevers die kandidaten zoeken, kunnen onder andere gebruikmaken van de Kandidatenverkenner, informatie over de kandidaten opvragen en via het Werkgeversservicepunt met hen in contact komen.

Voorzieningen

Een werkgever die een Wajonger in dienst neemt die minder kan werken dan een werknemer zonder arbeidsbeperking, kan deze tijdelijk minder dan het minimumloon betalen. UWV compenseert dan de Wajonger door het bedrag van het uitbetaalde loon aan te vullen tot het minimumloon. De hoogte van deze uitkering, de zogeheten loondispensatie, is afhankelijk van de loonwaarde van de werknemer. Een arbeidsdeskundige van UWV stelt de loonwaarde van de Wajonger vast door diens arbeidsprestaties te vergelijken met die van een werknemer zonder arbeidsbeperking. In de eerste 8 maanden van 2018 is 9.124 keer loondispensatie toegekend. Ook hebben we in deze periode 16.385 keer een jobcoach ingezet voor Wajongers die professionele begeleiding op de werkplek nodig hebben.

We willen Wajongers niet alleen aan werk helpen, maar hen ook aan het werk houden. Wajongers worden vaak op een tijdelijk contract aangenomen. Daarom monitoren we hen actief en nemen we contact op met Wajongers van wie het contract afloopt, zodat we hen kunnen ondersteunen bij een eventuele contractverlenging of wanneer het contract wordt beëindigd.

Klantprofiel

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen die sinds 2015 zijn ingestroomd. Vanuit de Programmaraad zijn speciale teams beschikbaar die gemeenten kunnen helpen bij het opstellen van de klantprofielen voor hun arbeidsbeperkte klanten. 14 gemeenten uit 8 verschillende arbeidsmarkregio’s hebben gebruikgemaakt van het aanbod van UWV om hun klantprofielgegevens door de speciale teams in te laten voeren in Sonar, het hiervoor bestemde UWV‑systeem. Inmiddels zijn vrijwel alle 35 arbeidsmarktregio’s in enige mate bezig met het zelf aanmaken van profielen voor Sonar. Eind augustus 2018 stond er van 87.306 kandidaten een volledig profiel in Sonar. De meerderheid van deze profielen is van Wajongers, 6.105 van deze profielen zijn gemeentelijk.