Financiële rechtmatigheid

Alle handelingen van UWV moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Om de rechtmatigheid te toetsen, worden afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden, waarover afzonderlijk verantwoording moet worden afgelegd indien deze in het verslagjaar (1 oktober tot 1 oktober) zijn geconstateerd. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is. De cijfers in de tabel hebben een indicatief karakter en geven de stand weer nadat driekwart van de jaarsteekproef is gecontroleerd.

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten over het verslagjaar 2017 (de periode 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017) bedraagt 0,5. Dit is het gewogen UWV‑percentage over alle wetten. Het percentage onzekerheden bedraagt 0,0. In onderstaande tabel zijn de percentages financiële fouten en onzekerheden voor de verschillende wetten weergegeven.

Wet

Financiële fouten

Onzekerheden

 

Verslagjaar

Verslagjaar

Verslagjaar

Verslagjaar

 

2017

2016

2017

2016

Wajong

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

WAO

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

WAZ

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

Wazo

0,4%

0,9%

0,0%

0,0%

WIA

0,2%

0,4%

0,0%

0,0%

WW

1,2%

1,8%

0,0%

0,2%

Ziektewet

1,7%

3,0%

0,0%

0,0%

Toeslagenwet

0,7%

1,8%

0,1%

0,0%

BIA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

IOW

0,0%

4,5%

0,0%

0,0%

Kaderwet SZW-subsidies

3,5%

_

0,0%

_

     

Totaal

0,5%

0,8%

0,0%

0,1%

Toelichting op de tabel:

  • De totaalpercentages voor financiële fouten en onzekerheden zijn voor het verslagjaar 2017 lager dan voor het verslagjaar 2016.

  • De uitkeringsmassa WW maakt circa 26% uit van de totale UWV‑uitkeringsmassa. Het WW‑foutpercentage heeft daardoor een relatief grote impact op het totaalcijfer. Onjuiste toepassing van maatregelen is bij de WW de belangrijkste foutsoort.

  • De Regeling scholing en plaatsing oudere werklozen en de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep werden tot 2017 verantwoord onder de WW. Omdat het om subsidieregelingen gaat, worden ze vanaf 2017 apart verantwoord onder de Kaderwet SZW‑subsidies.

  • Het foutpercentage voor de Wajong stijgt met 0,2 procentpunt. Het betreft fouten op het gebied van re‑integratie en de berekening van de hoogte van de uitkering met verdienstenaftrek.

  • De foutpercentages voor de overige wetten zijn gedaald of gelijk gebleven. Een aanzienlijke daling doet zich voor bij IOW, Ziektewet, Toeslagenwet, WW en Wazo.