Rechtmatigheid aanbestedingen

UWV hanteert de regels van de Aanbestedingswet 2012. Afwijkingen van deze regels worden gemotiveerd voorgelegd aan de raad van bestuur. Deze verleent een akkoord als de afwijking noodzakelijk is voor een ongestoorde dienstverlening aan de klant. We hebben met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) regelmatig contact over de juiste balans tussen bedrijfsrisico’s, rechtmatigheid, migratiekosten, verandercapaciteit en tempo. Soms levert een te strikte keuze voor rechtmatigheid forse risico’s op in financieel opzicht en/of voor de continuïteit van onze dienstverlening aan de klant. Dan nemen we bewust het besluit om geen nieuwe aanbesteding te starten, of om daar langer de tijd voor te nemen om zo een zorgvuldige overgang naar een nieuwe leverancier te borgen. De komende jaren hebben we te maken met een aantal grote aanbestedingen, zoals die voor datacenterdienstverlening, voor nieuwe applicatieleveranciers (voor online dienstverlening) en voor backofficeapplicaties. Aanbestedingen voor het ICT‑landschap en de daaruit voortkomende migratietrajecten leggen een zeer grote druk op de verandercapaciteit van UWV. We kiezen er daarom voor aanbestedingen te doen op momenten die logisch samenhangen met de verdere ontwikkeling van applicaties binnen ons ICT‑landschap.

Uiteraard werken we er voortdurend aan om onrechtmatigheid te beperken. Daarvoor is een aanbestedingskalender opgesteld. Verder hebben we onderzoek gedaan naar de oorzaken van de bestaande onrechtmatigheid. Op basis van deze analyse is een plan van aanpak opgesteld met maatregelen om de onrechtmatigheid terug te dringen. De effecten worden de komende jaren geleidelijk zichtbaar.

Tot 18 april 2016 viel de inhuur van extern personeel niet onder de aanbestedingsplicht. Sinds de inwerkingtreding van een nieuwe Europese verordening geldt die uitzondering alleen nog voor specifieke functies, zoals arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Voor alle andere functies, zoals Informatievoorzieningsfuncties (IV‑functies) en communicatieadviseurs, geldt sindsdien de reguliere aanbestedingsprocedure. Dit heeft consequenties voor de (rechtmatige) inhuur van extern personeel via UWV Marktplaats. Het is niet mogelijk onrechtmatigheid geheel te voorkomen, maar we beperken deze wel zo veel mogelijk. Per 1 april 2017 hebben we via Europese aanbestedingen met 10 leveranciers raamovereenkomsten afgesloten voor het leveren van IV‑functionarissen. In 2017 hebben we € 25,0 miljoen uitgegeven aan de onrechtmatige inhuur van extern personeel (2016: € 15,5 miljoen).

Conform de wettelijke regels betrekken we bij de berekening van onrechtmatigheid de totale kosten over de periode van onrechtmatigheid in het jaar van de onrechtmatige handeling. Het absolute bedrag aan onrechtmatigheid in 1 verslagjaar is daardoor onder andere afhankelijk van het aantal contractmutaties en afgeronde aanbestedingstrajecten in dat verslagjaar. In 2017 is, om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, een aantal contracten ter waarde van € 27,9 miljoen onrechtmatig afgesloten (2016: € 34,4 miljoen). Over 2017 hebben wij een onrechtmatigheid van uitgaven vastgesteld van € 15,2 miljoen (2016: € 15,7 miljoen).