Totaalaantal uitgevoerde beoordelingen en achterstanden

 

Afspraak

Resultaat

Achterstand

Achterstand

 

met SZW

2017

eind 2017

eind 2016

Beoordelingen Integrale activering Wajong

29.100

33.947

-

-

Herbeoordelingen

44.700

36.937

10.847

4.033

Wajong-beoordelingen

9.400

8.659

290

219

Indicatiestellingen banenafspraak

18.900

17.312

WIA-beoordelingen

57.900

56.349

1.996

1.625

Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

46.600

39.636

3.565

4.814

     

Totaal

206.600

192.840

16.698

10.691

UWV heeft in 2017 192.800 sociaal‑medische beoordelingen uitgevoerd. Om de afgesproken dienstverlening te kunnen realiseren, hebben we voldoende artsen met de gewenste kennis en vaardigheden nodig. In 2017 konden we daarover onvoldoende beschikken. We hebben daarom met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken om in 2017 in ieder geval de herindelingsoperatie in het kader van de Integrale activering Wajong af te ronden, verder voorrang te geven aan claimbeoordelingen en eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen en om de totale voorraad beoordelingen niet verder te laten oplopen.

Eind december 2017 was de voorraad uit te voeren sociaal‑medische beoordelingen lager dan eind 2016. Dat komt vooral doordat we veel beoordelingen in het kader van de Integrale activering Wajong hebben verricht. Verder heeft de inzet van screeningteams bij de afhandeling van eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen bijdragen aan het verminderen van de totale voorraad. Wel is tegelijkertijd, als gevolg van de afgesproken prioritering, de achterstand in het aantal uit te voeren herbeoordelingen toegenomen. Het gaat daarbij vooral om professionele herbeoordelingen, die op indicatie van de verzekeringsarts plaatsvinden. Voor de afhandeling daarvan geldt geen wettelijke termijn. Ook de achterstand in het aantal uit te voeren WIA‑claimbeoordelingen is iets opgelopen. Het gaat hier echter vooral om aanvragen van mensen die in het buitenland wonen. Daarvoor geldt een langere doorlooptijd.