Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking

 

*2017

*2016

Mensen met recht op Wajong-uitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)

8.400

7.700

Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

4.600

4.800

Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering

300

400

Mensen met recht op WIA-uitkering

2.500

2.400

Mensen met recht op Ziektewet-uitkering

1.800

2.000

   

Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking

13.000

12.500

  • *De aantallen worden op verschillende manieren berekend. Bij de Wajong tellen we alleen de mensen die een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor minimaal 12 uur per week hebben aanvaard. Bij de WIA, WAO en WAZ tellen we de mensen van wie het re-integratiedienstverleningstraject is beëindigd omdat ze voor hun resterende verdiencapaciteit werk hebben aanvaard. Voor de Ziektewet tellen we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen. 

We zijn ervan overtuigd dat mensen op hun best zijn als ze met werk deelnemen aan de maatschappij. Mensen die als gevolg van arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) geen inkomen hebben, kunnen rekenen op dienstverlening. Die is erop gericht klanten hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te laten benutten. Daarbij kopen we bijvoorbeeld een re‑integratiedienst of -traject in bij re‑integratiebedrijven, of schakelen we een (interne) jobcoach in. Als mensen door ziekte of arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) niet kunnen werken, krijgen ze een uitkering als ze daar recht op hebben.

In 2017 vonden 13.000 mensen met een arbeidsbeperking een baan; dat zijn er 500 meer dan in 2016. Het aantal Wajongers dat werk heeft gevonden, is ook gestegen. Dit is een mooie prestatie, omdat er steeds moeilijker plaatsbare Wajongers overblijven doordat er geen nieuwe Wajong‑uitkeringen meer worden toegekend aan jonggehandicapten met arbeidsvermogen