Herbeoordelingen

We voeren een herbeoordeling uit op verzoek van de uitkeringsgerechtigde zelf, of van diens werkgever of verzekeraar. Ook als we vermoeden dat de sociaal‑medische situatie van de klant is gewijzigd, of wanneer het onduidelijk is of er sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid, kan de verzekeringsarts zelf een herbeoordeling inplannen. Het resultaat van een herbeoordeling kan zijn dat iemand een hogere of een lagere uitkering krijgt. De herbeoordeling is daarmee een belangrijk instrument om vast te stellen of iemand nog de juiste uitkering ontvangt. Daarnaast levert de herbeoordeling informatie op over eventuele wijzigingen in de restverdiencapaciteit en daarmee de activeringsmogelijkheden van de klant.

We hebben in 2017 36.900 herbeoordelingen uitgevoerd. In 2016 hebben we de achterstand in het aantal door de arts ingeplande WIA‑herbeoordelingen teruggebracht naar 4.000. In 2017 is de achterstand volgens verwachting met circa 6.800 gestegen tot 10.800. We hebben te weinig verzekeringsartsen en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hadden we afgesproken dat we in 2017 voorrang zouden geven aan het verminderen van de achterstanden in eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen, WIA‑claimbeoordelingen en het afronden van de herindelingsoperatie voor de Integrale activering Wajong.

Registratie

Zoals in de Kamerbrief bij de derde monitor artsencapaciteit van 20 juli 2017 is aangegeven, heeft UWV tijdens het opschonen van de werkvoorraden in 2016 geconstateerd dat voor een groep klanten (WGA 80–100% op medische gronden) ten onrechte geen herbeoordeling was ingepland. Naar aanleiding hiervan hebben we een onderzoek ingesteld naar het registratieproces. Uit de analyse blijkt dat de bestaande registraties van herbeoordelingen in de verschillende systemen binnen UWV niet op elkaar aansluiten en dat er onvoldoende controle is op de registratie van aangevraagde en afgehandelde herbeoordelingen. De betrokken bedrijfsonderdelen hebben hierop een plan van aanpak opgesteld met concrete afspraken en maatregelen om proces, systeem en besturingsafspraken op elkaar te laten aansluiten en periodieke controles in te richten. We plannen de herbeoordelingen die alsnog moeten worden uitgevoerd in voor 1 maart 2018. In het tweede kwartaal van 2018 doen we een vervolgonderzoek om na te gaan of de gemaakte afspraken en getroffen maatregelen hebben geleid tot een verbetering in de sluitendheid van de registratie.