Verzekeringsartsencapaciteit

Aantallen in fte's

2017

2016

Aantal geregistreerd verzekeringsartsen zonder taakdelegatie

221

299

Aantal geregistreerd verzekeringsartsen met taakdelegatie

167

130

Extra capaciteit door taakdelegatie

107

84

Aantal A(N)IOS

261

277

Aantal verzekeringsartsen extern en ingehuurd

84

67

Opleidingsinvestering en neventaken

-128

-136

   

Totaal nettocapaciteit in fte's

712

721

Het in balans brengen van de benodigde en de aanwezige verzekeringsartsencapaciteit is al jaren een kernthema binnen UWV. Tot op heden is het ons onvoldoende gelukt om daarvoor binnen de bestaande kaders en verhoudingen een oplossing te vinden. We willen toe naar een situatie waarin de beschikbare nettoverzekeringsartsencapaciteit structureel uitsluitend bestaat uit geregistreerde verzekeringsartsen die zo veel mogelijk werken met taakdelegatie, aangevuld met basisartsen in dienst van UWV die in opleiding zijn tot verzekeringsarts (AIOS’en) en enkele artsen die niet in opleiding zijn tot specialist (ANIOS’en) die we mogelijk kunnen werven voor die opleiding. Zolang de benodigde netto‑fte‑verzekeringsartsencapaciteit hoger is dan deze voorkeurscapaciteit, zullen we aanvullende capaciteit moeten aanboren. Het gaat dan vooral om extra ANIOS’en en de inhuur van externe verzekeringsartsen. In 2017 hebben we fors ingezet op het uitbreiden van de nettoartsencapaciteit, met intensieve werving en een uitbreiding van de inzet van taakdelegatie. Dit heeft helaas niet geleid tot een hogere bezetting. De nettoverzekeringsartsencapaciteit was in 2017 zelfs lager dan in 2016. Dat komt doordat ervaren verzekeringsartsen met pensioen gingen en door een hoog verloop aan ANIOS’en, vooral door vertrek naar de curatieve sector.

Zoals aangegeven in de vierde monitor artsencapaciteit zijn fundamentele keuzes nodig. De raad van bestuur heeft daarom, in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de expertgroep Gerichte inzet van verzekeringsarts in het leven geroepen. Deze expertgroep bestaat uit een externe voorzitter, vertegenwoordiging van de vak- en beroepsgroep van verzekeringsartsen en bedrijfsartsen, de wetenschap en UWV, en een waarnemer vanuit het ministerie. De expertgroep heeft als opdracht om binnen en buiten de wettelijke kaders te onderzoeken hoe UWV de verzekeringsarts gerichter kan inzetten. De expertgroep brengt in maart 2018 advies uit aan de raad van bestuur. Om de inzet van artsen verder te optimaliseren willen we de prognosekracht verbeteren. Dat is het vermogen om te voorspellen wanneer een herbeoordeling het effectiefst kan worden ingezet. Ook gaan we professionele werkwijzen ontwikkelen en toepassen op het gebied van dossierscreening. Daarmee krijgen we kwalitatief inzicht in voorraden, zodat we klanten zo gericht mogelijk kunnen beoordelen.