Herindeling Wajongers

In het kader van de Participatiewet heeft UWV mensen met een uitkering volgens de oude Wajong (oWajong) en de Wajong 2010 in 2 groepen ingedeeld: Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers zonder arbeidsvermogen. Voor Wajongers die arbeidsvermogen hebben, is de uitkering per 1 januari 2018 omlaag gegaan naar maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor uitkeringsgerechtigden op grond van de Wajong 2010 die tijdelijk geen arbeidsvermogen hebben. Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, behouden het recht op een uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon en behoren niet langer tot de doelgroep voor de banenafspraak. De herindeling was een omvangrijke, gevoelige operatie die veel van onze medewerkers heeft gevraagd. We stellen met gepaste trots vast dat we erin zijn geslaagd de herindeling en activering zorgvuldig, met respect voor de Wajongers en binnen de gestelde termijn af te ronden.

Verzending vooraankondigingen

In juli 2015 zijn we gestart met de landelijke verzending van vooraankondigingen aan Wajongers van wie we inschatten dat ze arbeidsvermogen hebben. Eind maart 2017 hadden we volgens plan, op volgorde van leeftijd, alle oWajongers geïnformeerd over de voorgenomen indeling arbeidsvermogen. Half mei 2017 hadden we dat ook voor alle Wajongers 2010 gedaan.

In de vooraankondiging vroegen we de Wajongers uitdrukkelijk om via een reactieformulier aan te geven of ze akkoord zijn met de indeling. 81% heeft gereageerd. Als mensen na een herinnering niet reageerden, gingen wij ervan uit dat ze het eens waren met de voorlopige herindeling. Daarover hebben zij een beslissing ontvangen. Wajongers die niet akkoord gingen met de voorgenomen indeling hebben we benaderd om de situatie te bespreken. Als ook tijdens dit gesprek bleek dat de Wajonger niet akkoord was, nodigden we hem uit voor een sociaal‑medische beoordeling.

Sociaal-medische beoordelingen

We hebben ruim 85.000 beoordelingen voor een herindeling verricht (waarvan ruim 33.900 in 2017). Het ging om 59.000 Wajongers die hebben aangegeven niet akkoord te zijn met de voorgenomen indeling, 21.000 Wajongers die we niet hebben kunnen indelen of die kort hebben gewerkt in de periode 2008 tot 2015 en 5.000 Wajongers die na de herindeling om een nieuwe herindeling hebben gevraagd omdat hun situatie is gewijzigd in de periode 2015–2017. Van 52% van de beoordeelde Wajongers is vastgesteld dat ze duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. De herindeling van de oWajongers is per 1 juli 2017 afgerond, die van de Wajong 2010 per 1 oktober 2017. Na die datum vinden nog wel nieuwe beoordelingen op verzoek van de Wajonger plaats.

Effectueringsbrief

Alle Wajongers die beschikken over arbeidsvermogen hebben in het vierde kwartaal van 2017 een effectueringsbrief ontvangen waarbij we ze nogmaals hebben geattendeerd op de uitkeringsverlaging per 1 januari 2018. Ook zijn de Wajongers in de brief erop attent gemaakt dat ze eventueel recht hebben op toeslagen.

Bezwaren tegen indeling

Indien een Wajonger het eens is met de voorlopige indeling, hier niet op heeft gereageerd of een beoordeling heeft gehad, dan volgt een besluit van UWV. Tegen dit besluit kan de Wajonger bezwaar en beroep aantekenen. Dat is tot nu toe gebeurd bij slechts 1% van het aantal afgegeven beschikkingen. Dit naar verhouding erg lage percentage kan vermoedelijk worden verklaard door de zorgvuldigheid waarmee we dit hele proces hebben uitgevoerd.