Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken dat werkgevers in de publieke en de private sector zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel in totaal 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook regelt de wet welke mensen tot de doelgroep voor de banenafspraak behoren en dat deze doelgroep wordt vastgelegd in het doelgroepregister. Werkgevers kunnen online controleren of een bepaalde persoon is opgenomen in het doelgroepregister. Burgers kunnen via Mijn UWV controleren of zij zelf in het register staan. Hoewel gemeenten op individueel niveau kunnen zien of een persoon een doelgroepregistratie heeft, zijn veel gemeenten nu niet in staat om een compleet beeld van hun doelgroeppopulatie uit de eigen systemen te krijgen. Daarom krijgen gemeenten op verzoek eenmalig van UWV hun populatie uit het bestand van het landelijk doelgroepregister. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de gemeenten in oktober op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid. Gemeenten konden tot en met januari 2018 een aanvraag indienen; 268 gemeenten hebben dat gedaan.

Kandidatenverkenner

Werkzoekenden kunnen op werk.nl aangeven dat zij tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. In de Programmaraad (het samenwerkingsorgaan van Divosa, Cedris, VNG en UWV) is afgesproken dat gemeenten en UWV inzetten op een gezamenlijk bestand van werkzoekenden die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak, zodat werkgevers in 1 systeem naar kandidaten kunnen zoeken. Om inzicht te geven in de mogelijkheden van beschikbare kandidaten hebben we de Kandidatenverkenner banenafspraak ontwikkeld. Hiermee kunnen werkgevers anonieme profielen bekijken en bewaren van mensen die vallen onder de banenafspraak. In zo’n anoniem profiel staan het opleidingsniveau, de werkervaring, reisafstand, beschikbaarheid en affiniteiten van de kandidaat. Werkgevers kunnen via de persoonlijke Mijn werk.nl‑omgeving met een account toegang krijgen tot de Kandidatenverkenner.

Klantprofielen

Vanuit de Programmaraad zijn speciale teams beschikbaar. Zij kunnen gemeenten helpen bij het gebruiken van UWV‑applicaties en bij het opstellen van de klantprofielen voor arbeidsbeperkte klanten die tot de doelgroep voor de banenafspraak behoren. 14 gemeenten uit 8 verschillende arbeidsmarktregio’s hebben gebruikgemaakt van het UWV‑aanbod om hun klantprofielgegevens door de speciale teams in te laten voeren in Sonar, het hiervoor bestemde UWV‑systeem. Inmiddels zijn alle 35 arbeidsmarktregio’s (in meerdere of mindere mate) actief bezig met het zelf aanmaken van profielen in Sonar. Eind december 2017 stond er van 85.100 kandidaten een volledig profiel in Sonar. Bijna 4.000 van deze profielen zijn gemeentelijk, de meerderheid van deze profielen is van Wajongers. We verwachten dat het aantal beschikbare klantprofielen zal toenemen doordat gemeenten sinds september 2017 hun klantprofielen automatisch kunnen inlezen in Sonar. Nog niet alle gemeentelijke ICT‑leveranciers kunnen op dit moment hun data exporteren. Met deze leveranciers overleggen we intensief over noodzakelijke aanpassingen.

Vacatures

We vragen werkgevers om meer werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen vacatures die geschikt zijn voor kandidaten uit het doelgroepregister aanleveren op werk.nl en bij de Werkgeversservicepunten. De Werkgeversservicepunten selecteren ook zelf vacatures die zij geschikt achten. Zij koppelen vervolgens kandidaten aan vacatures. Werkgevers die kandidaten zoeken, kunnen onder andere gebruikmaken van de Kandidatenverkenner, informatie over de kandidaten opvragen en via het Werkgeversservicepunt met hen in contact komen. In 2017 hebben de Werkgeversservicepunten 3.600 vacatures met Wajongers vervuld. Wajongers vinden ook hun weg naar werk via de ondersteuning van een re‑integratiebedrijf, een private arbeidsbemiddelaar of via hun netwerk.