Kennis voor een betere uitvoering

Wij doen op maatschappelijk relevante thema’s analyses en doen daar voorspellingen over en voeren onderzoeken uit die ons helpen om onze dienstverlening verder te verbeteren. Daarbij werken we samen met onze partners in het domein van werk en inkomen. Verder verzorgt UWV actuele informatie en advies over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt.

Verbeteren dienstverlening

In 2017 zijn verschillende onderzoeken afgerond en nieuwe onderzoeken gestart die gericht zijn op het verbeteren van onze dienstverlening. Zo zijn er 2 proefschriften verdedigd over onderzoek naar verbeteringen in onze dienstverlening aan zogenoemde vangnetters: zieke werknemers die geen werkgever meer hebben. De door de promovendi onderzochte interventies leidden er niet toe dat mensen met psychische klachten en vangnetters met kanker sneller aan het werk komen. De analyses bieden wel aanknopingspunten om de interventies zo aan te passen dat werkhervatting wel bevorderd wordt. Inmiddels is in samenwerking met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC) een vervolgonderzoek ingesteld naar psychische klachten bij vangnetters. Ook worden verzekeringsartsen nu beter getraind in het adviseren van vangnetters, rekening houdend met multiproblematiek.

Andere kennisthema’s

In het kader van het kennisthema financiële problematiek en schulden is een pilot gestart, waarin geëxperimenteerd wordt met dienstverlening door UWV, gebaseerd op eerder binnen dit thema uitgevoerd onderzoek. Ook is een onderzoek gestart naar het voorkómen van financiële problematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Binnen het thema gedragsbeïnvloeding is een onderzoek gestart om no‑show bij spreekuren te verminderen. Het thema technologie binnen het kennisprogramma maatschappelijke ontwikkelingen heeft een methode opgeleverd die in kaart brengt hoe functies als gevolg van technologie op de middellange termijn veranderen. Dit is relevant voor onze arbeidsbemiddeling. Deze methode wordt nu getest in de praktijk. Daarnaast hebben we in beeld gebracht welke mogelijkheden technologie biedt om mensen met een beperking vaker en beter mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Deze resultaten zijn in januari 2018 gepresenteerd op een symposium, met als doel om ervoor te zorgen dat deze mogelijkheden werkelijkheid worden. Voor de evaluatie van beleid zijn de reguliere beleidsmonitoren, zoals de monitor Arbeidsparticipatie (voor de wetten Wajong en de WIA) en de monitor Bezava gemaakt. Ook is onderzoek afgerond dat laat zien dat het trainingsprogramma voor oudere werkzoekenden Succesvol naar werk de kans op het vinden van een baan voor deze groep verhoogt.

Arbeidsmarktinformatie

Met maandelijkse publicaties geeft UWV inzicht in de arbeidsmarktontwikkeling en de verhouding tussen vraag en aanbod van diverse klantgroepen zoals jongeren, 50‑plussers en WW’ers. We voorzien de regio’s onder meer van regionale arbeidsmarktinformatie en sectorale arbeidsmarktanalyses voor regionaal arbeidsmarktbeleid. Deze informatie bieden wij niet alleen aan via (online) publicaties maar ook met presentaties, workshops en interviews. We ontsluiten de arbeidsmarktinformatie via een speciaal portaal op werk.nl. Dit portaal biedt, naast landelijke en sectorale informatie, kwantitatieve en kwalitatieve informatie over vraag en aanbod in de 35 arbeidsmarktregio’s. In 2017 trok dit portaal gemiddeld 23.000 bezoekers per maand, een stijging van ruim 20% ten opzichte van 2016.

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten in welke sectoren tekorten en overschotten te verwachten zijn. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen maken we daarom elk jaar sectorbeschrijvingen en beschrijvingen van enkele sectoroverschrijdende beroepsclusters. Naast de jaarlijkse Arbeidsmarktanalyse brengen we thematische publicaties uit waarin we kansen en knelpunten in beeld brengen. Vooral publicaties waarin overstapberoepen voor een specifiek beroep worden gepresenteerd met infographics, worden veelvuldig gebruikt in de media. Met Regio in beeld, dat in het najaar verscheen, geven we per regio inzicht in onder andere de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. We hebben de thema’s voor deze publicaties samen met gemeenten bepaald.