Ondersteuning aan mensen met schulden

Schulden kunnen het perspectief op werk en deelname aan de maatschappij in de weg staan. De wettelijke taak voor de uitvoering van schuldhulpverlening ligt in Nederland bij de gemeente. UWV wil zich richten op het voorkomen en het niet laten verergeren van al bestaande schulden. Wanneer we bijvoorbeeld een klant willen beboeten, vragen we hem een inkomstenonderzoek in te vullen als hij denkt dat hij de boete niet binnen een bepaalde tijd kan betalen. Op basis van dat onderzoek kunnen we de boete dan verlagen. Dit hebben we begin 2017 in een beleidsregel vastgelegd.

We spitsen onze ondersteuning toe op de preventie en signalering van schulden en het doorverwijzen van klanten met schuldenproblematiek. De signalerings- en doorverwijsfunctie gaan we, op een beheerste manier, in een pilot uitproberen. Daarvoor hebben we in 2017 de voorbereidingen getroffen. Medewerkers die dagelijks contact hebben met klanten, zullen onderzoeken op welke manier zij klanten met (mogelijke) financiële problematiek kunnen herkennen en hoe zij kunnen zorgen voor een warme overdracht naar gemeentes of wijkteams. Deze pilot start in februari 2018 in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Medio 2018 bepalen we of de pilot kan worden uitgebreid naar andere gemeenten.

Daarnaast gaan we na hoe we rondom preventie onze communicatie‑uitingen kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door de informatie op uwv.nl over inkomensterugval en het voorkomen en oplossen van schulden te verbeteren. Ook kijken we of we meer maatwerk kunnen bieden binnen het gehele invorderingsproces.