Dienstverleningsconcept voor werkgevers

Om te bereiken dat werkgevers en werkzoekenden elkaar zo veel mogelijk zelfstandig kunnen vinden, brengen we vraag en aanbod bij elkaar, veelal online. Verder bieden we werkgevers dienstverlening via een landelijk Werkgeversservicepunt en 35 regionale Werkgeversservicepunten. In een Werkgeversservicepunt werken UWV, gemeenten, SW‑bedrijven, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra zo veel mogelijk samen.

Onze adviseurs werkgeversdienstverlening werken steeds nauwer samen met hun collega’s van de werkzoekendendienstverlening. Dat leidt tot een betere afstemming van het aanbod van werkzoekenden op de vraag van werkgevers, en we kunnen sneller leveren. Ook zetten we in op meer ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden met behulp van bijvoorbeeld inspiratiedagen en speeddates. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die een kans willen geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen in het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak. Via het landelijk Werkgeversservicepunt sluiten we met werkgevers en sectoren convenanten en samenwerkingsafspraken af om vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Verder geven we werkgevers (juridische) ondersteuning over procedures. We informeren werkgevers ook via werkgeversbijeenkomsten, congressen, workshops en webinars, en we initiëren netwerkgroepen voor werkgevers.

Signalen

Ook in andere opzichten werken we aan de verdere verbetering van onze werkgeversdienstverlening. Van werkgevers en van onze eigen medewerkers ontvangen we signalen over fouten die worden gemaakt, en aanbevelingen om processen bij werkgevers of UWV te verbeteren. We gaan na hoe groot het gesignaleerde probleem is en bij welke werkgevers dit probleem het meest speelt. We bezoeken deze werkgevers vervolgens en bieden ze ondersteuning. Als het probleem wordt veroorzaakt door onduidelijkheid van de kant van UWV, dan bekijken we hoe we dat structureel kunnen oplossen. We merken bijvoorbeeld dat werkgevers niet altijd begrijpen waarom wij een boete opleggen als zij hun werknemers niet op tijd ziek melden. Daarom gaan we in 2018 meer op bezoek bij werkgevers die veel boetes krijgen. Verder zorgen we voor betere voorlichting over dit onderwerp via de Werkgeversservicepunten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we minder Ziektewet‑boetes hoeven op te leggen.

Pilot

In oktober zijn we een programma gestart om de dienstverlening aan werkgevers met een zieke werknemer verder te verbeteren. Via een pilot die in december in Almere is gestart, testen we of we de klanttevredenheid van werkgevers kunnen verbeteren met gerichte, professionele telefonische contacten. De speciaal aangewezen klantadviseurs beperken zich niet tot de vraag van de werkgever maar brengen ook adviezen uit en attenderen hem op volgende stappen. Wanneer de klantadviseur niet direct antwoord kan geven op een vraag, schakelt hij met een collega die dat wel kan. Zo zorgen we ervoor dat de werkgever op tijd een duidelijk antwoord krijgt en niet opnieuw zijn verhaal hoeft te doen. De pilot loopt tot begin april 2018.

Werkgeverspanel

We betrekken werkgevers bij de ontwikkeling van onze dienstverlening. Daarvoor organiseren we klankbordgroepen voor werkgevers en brancheorganisaties. Sinds begin september kunnen werkgevers ook via een werkgeverspanel meedenken en meepraten over de dienstverlening. Eind december hadden zich circa 500 werkgevers aangemeld.