Toetsing ontslagaanvragen

 

2017

2016

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende ontslagaanvragen

16.600

 

22.200

 
     

Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen

16.800

 

22.300

 

Ontslagvergunning verleend

5.600

33%

9.900

45%

Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

8.200

49%

8.800

39%

Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie

2.200

13%

2.300

10%

Ontslagvergunning afgewezen

800

5%

1.300

6%

Werkgevers kunnen in 2 situaties een ontslagaanvraag bij UWV indienen: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslagaanvragen om persoonlijke redenen lopen via de kantonrechter. Werknemers die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest (met een vast of tijdelijk contract), krijgen bij ontslag een transitievergoeding. Voor kleine bedrijven geldt tot 2020 een overgangsregeling. Mits ze aan de voorwaarden van die regeling voldoen, mogen ze een lagere transitievergoeding betalen. UWV kan desgevraagd gelijktijdig met de beslissing over de ontslagaanvraag een verklaring afgeven of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor een lagere transitievergoeding.

Mede door de aantrekkende economie zijn er in 2017 minder ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen ingediend dan in 2016. Daarnaast lijken werkgevers steeds vaker in goed overleg met werknemers tot een beëindiging van het arbeidscontract te komen. Een ontslagprocedure bij UWV is daardoor minder vaak nodig.

In 2017 hebben we 85% van de ontslagvergunningen tijdig afgehandeld. Van een groot deel van de zaken die niet tijdig zijn afgehandeld, is de overschrijding van de termijn te verklaren door factoren die zich buiten de invloedsfeer van UWV bevinden. Het gaat onder andere om verleend uitstel op verzoek van de werkgever of werknemer, samenloop met een verzoek of aan de voorwaarden voor de overgangsregeling transitievergoeding is voldaan, samenhang tussen kortdurende en langdurende zaken in grotere collectieve aanvragen, en onvoorziene extra behandelrondes. Als we hiermee rekening houden, komt de tijdigheid uit op 98%.

UWV werkt constant aan verbetering van het aanvraagproces en de informatie hierover om zo sneller een complete indiening van aanvragen te bereiken. Hiertoe hebben we dit jaar aanvraagformulieren en handleidingen aangepast.