Nieuw dienstverleningsproces voor mensen met een WIA‑uitkering

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft als doel om arbeidsbeperkten hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te laten benutten. UWV ondersteunt hen daarbij. We bieden, waar mogelijk, persoonlijke dienstverlening. Daarbij verzorgen onze eigen medewerkers begeleiding of kopen we bijvoorbeeld een re‑integratiedienst of -traject in bij een re‑integratiebedrijf.

We hebben een nieuw dienstverleningsproces WIA/WGA 2017 afgesproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De nieuwe dienstverlening is erop gericht alle mensen die de WIA/WGA instromen gedurende 5 jaar te activeren om hun mogelijkheden maximaal te benutten, hun zelfredzaamheid te bevorderen en bij te dragen aan de rechtmatigheid van de uitkering. Hierbij maken we maximaal gebruik van ingekochte re‑integratietrajecten. De dienstverlening bestaat concreet uit oriëntatie- en monitorgesprekken, het opstellen van een werkplan – waarin afspraken met betrekking tot werk worden vastgelegd – en een klantprofiel. We matchen klanten op beschikbare vacatures en wanneer een herbeoordeling aan de orde is, voeren we deze uit. UWV monitort de voortgang van alle klanten. In overleg met het ministerie van SZW richten we ons vooral op mensen aan wie om arbeidskundige redenen een volledige WGA‑uitkering is toegekend (80–100%). Na de periode van 5 jaar verstrekken we alleen nog de uitkering, maar als de klant daarom vraagt dan verlenen we nog wel dienstverlening. Daarnaast moet de klant zelf blijven werken aan zijn re‑integratie en blijft hij verplicht om wijzigingen aan UWV door te geven. In geval van een wijziging in de sociaal‑medische situatie vindt zo nodig (opnieuw) een herbeoordeling plaats.