Eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen

Bepaalde groepen (ex-)werknemers hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re‑integratie verantwoordelijk is. Deze zogenoemde vangnetters vallen onder de Ziektewet. Het gaat onder meer om zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract of dienstverband (eindedienstverbanders). UWV begeleidt deze mensen op sociaal‑medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers. Na 44 weken ziekte voeren we voor hen een eerstejaars Ziektewet‑beoordeling (EZWB) uit. Als we bij de beoordeling vaststellen dat de vangnetter meer dan 65% van zijn maatmanloon kan verdienen in passende arbeid, dan vervalt het recht op de Ziektewet‑uitkering. Het maatmanloon is het loon dat iemand verdiend zou hebben als hij niet ziek zou zijn geworden.

UWV heeft in 2017 39.600 eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen uitgevoerd. We hadden eind 2017 een achterstand van 3.600 nog uit te voeren eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen. Dit is het gedeelte van de voorraad beoordelingen waarop we niet meer binnen de wettelijke termijn een beschikking kunnen afgeven. De achterstand is in 2017 met ruim 1.200 gedaald.

We hebben voorrang gegeven aan het uitvoeren van eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen en daarbij gebruikgemaakt van een met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgestemde screeningswerkwijze. Daarbij maakt een multidisciplinair team op basis van dossieronderzoek een selectie van uitkeringsgerechtigden. Wanneer we op basis daarvan van oordeel zijn dat er grote kans is dat de betrokken uitkeringsgerechtigde recht op een Ziektewet‑uitkering houdt, dan geven we een beslissing af zonder reguliere beoordeling. Indien de uitkeringsgerechtigde of diens voormalige werkgever bezwaar maakt tegen deze beschikking, verrichten we alsnog een verzekeringsgeneeskundig en arbeidskundig onderzoek. Klanten die niet in de selectie zijn opgenomen, doorlopen de reguliere procedure. We evalueren de screeningswerkwijze nu. De uitslag hiervan verwachten we eind 2018. Artsen kunnen de screeningswerkwijze in 2018 blijven toepassen.