Overtredingen inspanningsplicht

 

2017

2016

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal geconstateerde overtredingen

102.500

  

102.400

  

Opgelegde maatregelen

60.800

 

59%

64.500

 

63%

Waarvan maatregelen WW

55.800

  

59.700

  

WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden

 

1.000

  

9.600

 

WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren

 

6.100

  

5.500

 

WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen

 

21.200

  

14.600

 

WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen

 

12.400

  

14.300

 

Overtredingen van de controlevoorschriften

 

8.300

  

8.600

 

Overige

 

6.800

  

7.100

 

Waarvan maatregelen overige wetten

5.000

  

4.800

  

Opgelegde waarschuwingen

38.300

 

37%

34.700

 

34%

Geen maatregel of waarschuwing opgelegd

3.400

 

4%

3.200

 

3%

Uitkeringsgerechtigden met arbeidsvermogen zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers moeten verantwoording afleggen over hun sollicitatieactiviteiten. Wie zich aantoonbaar onvoldoende inspant om werk te zoeken, kan worden gekort op zijn uitkering.

Mensen met een werkloosheidsuitkering mogen werken, maar moeten hun verdiensten wel doorgeven aan UWV. Bij de Wet werk en zekerheid (Wwz) bepalen we op basis van inkomstenverrekening of er nog recht op een gedeeltelijke uitkering is. Is dat het geval, dan blijft de sollicitatieplicht van kracht ‒ behalve bij een tijdelijke vrijstelling. Ontvangt iemand na 3 maanden (de maximale vrijstelling) nog steeds een aanvullende uitkering, dan is de sollicitatieplicht weer van kracht en handhaaft UWV daarop.

Het aantal maatregelen tegen mensen die te laat hun WW‑uitkering aanvroegen is fors gestegen. Dat komt doordat we hierop scherper hebben gecontroleerd. De daling van het aantal maatregelen aan WW‑klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden, houdt verband met een in juni 2017 doorgevoerde aanpassing in het aanvraagproces, waarbij de aanvraag van de WW automatisch leidt tot inschrijving. Ook hoeft de WW‑gerechtigde de inschrijving niet meer te verlengen door koppeling met ons uitkeringssysteem. In het vierde kwartaal van 2017 zijn we gestart met onderzoek naar hoe UWV klanten die in het begin van hun WW niet of nauwelijks gebruikmaken van werk.nl, op basis van gedragswetenschappelijke inzichten kan stimuleren om tijdig sollicitatieactiviteiten via werk.nl door te geven. Dit onderzoek hangt samen met afspraken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de sluitende aanpak voor waarschuwingen en maatregelen bij niet‑solliciteren.