Overtredingen inspanningsplicht 2018

Uitkeringsgerechtigden met arbeidsvermogen zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers moeten verantwoording afleggen over hun sollicitatieactiviteiten. Wie zich aantoonbaar onvoldoende inspant, kan worden gekort op zijn uitkering. Bij de Wwz bepalen we op basis van inkomstenverrekening of er nog recht op een gedeeltelijke uitkering is. Is dat het geval, dan blijft de sollicitatieplicht van kracht ‒ behalve bij een tijdelijke vrijstelling. Ontvangt iemand na 3 maanden (de maximale vrijstelling) nog steeds een aanvullende uitkering, dan is de sollicitatieplicht weer van kracht en handhaaft UWV daarop.

 

2018 t/m augustus

2017 t/m augustus

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal geconstateerde overtredingen

85.000

  

66.200

  

Opgelegde maatregelen

34.200

 

40%

39.600

 

60%

Waarvan maatregelen WW

31.000

  

36.300

  

WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden

 

300

  

900

 

WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren

 

4.400

  

4.100

 

WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen

 

13.600

  

14.000

 

WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen

 

4.900

  

7.800

 

Overtredingen van de controlevoorschriften

 

4.300

  

5.000

 

Overige

 

3.500

  

4.500

 

Waarvan maatregelen overige wetten

3.200

  

3.300

  

Opgelegde waarschuwingen

48.700

 

57%

24.400

 

37%

Geen maatregel of waarschuwing opgelegd

2.100

 

3%

2.200

 

3%

De daling van het aantal maatregelen die we hebben opgelegd aan WW‑klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden, houdt verband met een in juni 2017 doorgevoerde aanpassing in het aanvraagproces. Sindsdien leidt een WW‑aanvraag automatisch tot inschrijving. Ook hoeft de WW‑gerechtigde de inschrijving niet meer te verlengen door koppeling met ons uitkeringssysteem. In het vierde kwartaal van 2017 zijn we gestart met onderzoek naar hoe UWV klanten die in het begin van hun WW niet of nauwelijks gebruikmaken van werk.nl, op basis van gedragswetenschappelijke inzichten kan stimuleren om tijdig sollicitatieactiviteiten via werk.nl door te geven. Dit onderzoek hangt samen met afspraken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de sluitende aanpak voor waarschuwingen en maatregelen bij niet‑solliciteren.