Preventieve handhaving

We zien dat een groeiende groep burgers moeite heeft met complexe regels. Voor UWV wordt het steeds belangrijker om hen te helpen en om onderscheid te maken tussen een foutje en een overtreding. We leggen zo helder mogelijk uit wat de regels en plichten zijn en wat burgers van ons mogen verwachten. We informeren hen via campagnes, verbeteren het gebruikersgemak van onze online dienstverlening en verzenden automatische berichten om mensen op hun verplichtingen te attenderen.

We kijken ook naar de mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding. Zo onderzoeken we hoe we de kans kunnen vergroten dat uitkeringsgerechtigden de regels nakomen en zich meer inspannen om werk te vinden. We hebben bijvoorbeeld in een praktijkonderzoek onderzocht of een persoonlijk werkplan leidt tot toegenomen intrinsieke motivatie, hogere klanttevredenheid en effectiever werkzoekgedrag. Het onderzoek heeft aangetoond dat het persoonlijk werkplan een effectieve vorm van dienstverlening is en onder andere zorgt voor meer sollicitatieactiviteiten. Hierna is het persoonlijk werkplan in 2017 landelijk geïmplementeerd voor alle uitkeringsgerechtigden

Begin 2017 is onderzoek gedaan naar het sollicitatiegedrag van WW’ers om zo inzicht te krijgen in het daadwerkelijk sollicitatiegedrag van WW’ers, de variatie daarin en de wijze van registratie van sollicitatieactiviteiten via werk.nl. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn dat WW’ers veel en diverse sollicitatieactiviteiten ondernemen en dat meer dan de helft van de geïnterviewden minder sollicitatieactiviteiten registreert dan ze daadwerkelijk uitvoeren.