Sociaal‑medische beoordeling WIA

 

2017

2016

Ontvangen aanvragen*

62.900

60.100

   

Toegekende aanvragen

39.000

36.100

WGA deels arbeidsongeschikt

10.100

9.500

WGA volledig arbeidsongeschikt

18.400

17.300

IVA

10.500

9.300

   

Afgewezen aanvragen**

18.400

17.200

   

Afgehandelde aanvragen**

57.400

53.300

  • *Een deel van de ingediende aanvragen wordt ingetrokken.
  • **Deze aantallen zijn inclusief aanvragen (972 in 2017) die niet verder in behandeling zijn genomen omdat de aanvrager volledig is hersteld, inmiddels is overleden, 2 keer niet op het spreekuur is verschenen of inmiddels gedetineerd is.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft als doel klanten hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te laten benutten. Onze verzekeringsartsen beoordelen voor iedereen die na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, zijn of haar belastbaarheid. Ook op basis van deze mogelijkheden stelt de arbeidsdeskundige vast wat de restverdiencapaciteit is. Dit bepaalt het recht op en de hoogte van de gevraagde uitkering.

Sinds het vierde kwartaal van 2015 is het aantal WIA‑aanvragen fors toegenomen. We hebben in 2017 meer WIA‑aanvragen afgehandeld dan in 2016 (56.400 tegenover 53.300). Het gaat hierbij vooral om aanvragen van zieke werknemers met een vast dienstverband en zieke WW’ers, die vallen onder het vangnet van de Ziektewet. We kenden 39.000 WIA‑aanvragen toe en wezen 18.400 aanvragen af. Dat laatste cijfer is inclusief de 1.000 aanvragen waarvan de behandeling tussentijds is gestaakt. Het aantal toekenningen is de afgelopen jaren fors toegenomen. In 2017 ging het om 67,9% (2016: 67,7%) tegenover 57,4% in 2013 en 2014.

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van zieke werknemers met een vast dienstverband ligt bij de werkgevers; UWV ziet zieke werknemers in de regel pas bij de WIA‑aanvraag. Tijdens de ziekteperiode is de werkgever verplicht re‑integratie‑inspanningen te leveren om de zieke werknemer te begeleiden naar passend werk binnen of buiten zijn bedrijf. De werknemer is verplicht daaraan mee te werken. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen UWV tussentijds om een deskundigenoordeel vragen als ze van mening zijn dat de ander zich onvoldoende inspant, of twijfels hebben over de geschiktheid om te werken of de passendheid van het aangeboden werk. In 2017 hebben we 32.300 van dergelijke deskundigenoordelen uitgevoerd. De toename van het aantal WIA‑aanvragen door zieke WW’ers is onder meer het gevolg van de stijging van het aantal WW’ers in de afgelopen jaren. Deze stijging werkt met een vertraging van 2 à 3 jaar door in het aantal WIA‑aanvragen.