Dienstverleningsmodel voor WW’ers

We streven ernaar om klanten met een WW‑uitkering, op basis van een persoonlijk gesprek, meer dienstverlening op maat te bieden dan de afgelopen jaren. De individuele arbeidsmarktpositie van de klant is daarbij leidend. Daarvoor vragen we aan klanten de Werkverkenner in te vullen. De Werkverkenner is een wetenschappelijk ontwikkelde online vragenlijst die inzicht geeft in de kans op werkhervatting binnen 1 jaar en de factoren die daarop van invloed zijn. De uitkomsten van de Werkverkenner leiden tot een indeling in 4 categorieën: 0–25%, 25–50%, 50–75% en 75–100% kans op werk binnen 1 jaar. Inmiddels vult 70% van de WW’ers de Werkverkenner in (sinds 1 januari 2017 236.400 van de 337.700 WW’ers). Van degenen die de Werkverkenner niet hebben ingevuld, heeft een deel inmiddels al werk gevonden of heeft werk in het vooruitzicht, een ander deel is niet‑digivaardig. Klanten die de Werkverkenner niet hebben ingevuld, verliezen we niet uit het oog.

Werkoriëntatiegesprek

WW’ers die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben (maximaal 50% kans op werkhervatting binnen 1 jaar) en daardoor een verhoogd risico lopen op langdurige werkloosheid, nodigen we uit voor een werkoriëntatiegesprek. Klanten uit de groepen die volgens de Werkverkenner gemiddeld een goede of zeer goede arbeidsmarktpositie hebben, krijgen deze vorm van dienstverlening alleen wanneer zij aangeven dat ze hieraan behoefte hebben of als de adviseur op basis van aanvullende analyse tot de conclusie komt dat aanvullende dienstverlening mogelijk toch nodig is. In het werkoriëntatiegesprek worden afspraken gemaakt over de (sollicitatie)activiteiten die de klant zal ondernemen. Dan wordt ook besproken of extra dienstverlening nodig is, aanvullend op de online dienstverlening, om de arbeidsmarktpositie van de klant te verbeteren. De afspraken worden in een werkplan vastgelegd. De adviseur werk doorloopt vaste stappen om tot een oordeel te komen over de situatie van de klant en de interventies die daarbij passen. De beschikbare interventies zijn zo veel mogelijk gebaseerd op inzichten uit onderzoek: wat werkt voor wie op welk moment?

We vergelijken continu de gerealiseerde dienstverlening met de ramingen en sturen zo nodig bij. In 2017 hebben we 121.200 werkoriëntatiegesprekken gevoerd. Hiervan waren er 70.300 met mensen met een zwakke of matige arbeidspositie (0–50% kans op werkhervatting binnen 1 jaar). In totaal hebben we in 2017 75.800 werkplannen met aanvullende dienstverlening opgesteld, waarvan 36.500 voor mensen met een zwakke of matige arbeidspositie, 26.600 voor mensen met een (zeer) goede arbeidspositie en 12.700 voor mensen die de Werkverkenner niet hebben ingevuld. In de praktijk zien we dat we de geraamde inzet van dienstverleningsinstrumenten niet geheel realiseren. Dat heeft deels te maken met de minder grote instroom in de WW en een andere verdeling over de categorieën dan verwacht. Ook merken we dat het tijd kost om het proces in de uitvoering in te voeren en vervolgens te verbeteren. We hebben inmiddels een hernieuwde prognose voor de korte (2018) en middellange termijn (2019–2021) opgesteld.

Monitorgesprek

Als er na 6 maanden werkloosheid nog geen gesprek is geweest, nodigen we de WW’er uiterlijk in de zevende maand uit voor een monitorgesprek. Doel van dit gesprek is om de voortgang van de sollicitatieactiviteiten te bewaken en te bezien of aanvullende dienstverlening door UWV wenselijk is. Met de monitorgesprekken sturen we bij als blijkt dat de kans op werkhervatting binnen 1 jaar kleiner is dan op grond van de Werkverkenner en aanvullende analyse was ingeschat. In 2017 hebben we 29.000 monitorgesprekken gevoerd.

Verbeteren

Sinds de landelijke start van deze WW‑dienstverlening per 1 oktober 2016 hebben we op verschillende manieren gewerkt aan de verbetering ervan. Zo volgen alle adviseurs werk die werkoriëntatiegesprekken voeren een ontwikkeltraject om hun vakmanschap te vergroten. Er is een zogenoemd living lab ingericht om het proces als geheel verder te ontwikkelen en te verfijnen. Dit heeft verbeteringen opgeleverd in de actualiteit van gegevens, de informatievoorziening en de registratie van activiteiten. Hierdoor is bijvoorbeeld eerder bekend dat een klant weer aan het werk is, waardoor no‑show voorkomen wordt. We hebben in 2017 53.600 coachingsgesprekken gevoerd. Een coachingsgesprek is een vervolggesprek waarin de resultaten van eerder gemaakte afspraken worden getoetst en vervolgstappen worden vastgesteld. De klant krijgt handvatten aangereikt waarmee hij actief en gemotiveerd naar werk kan blijven zoeken. We zijn, in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), op 1 december 2017 gestart met een meting van de effecten van de nieuwe WW‑dienstverlening.