Verbeteren kwaliteit polisadministratie

In onze polisadministratie stonden eind december 2017 20,0 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,1 miljoen mensen. We gebruiken deze gegevens voor onze eigen uitkeringsverstrekking. Daarnaast leveren we gegevens aan derden. Bij alle leveringen controleren we of de gevraagde gegevens alleen worden verstrekt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. We hebben in 2017 99% van de gegevensleveringen conform de afspraken over tijdigheid en volledigheid uitgevoerd. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm van 95%.

In 2017 zijn we verder gegaan met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. In 2016 hadden we onder andere al een abonnementenservice ontwikkeld, die afnemers in staat stelt zich te abonneren op bepaalde betekenisvolle (levens)gebeurtenissen van burgers zoals overlijden, wijzigingen in partnerregistratie, ontstaan van inkomsten en verhuizing. Dit zijn gebeurtenissen die impact hebben op de processen van UWV en publieke partners. Binnen UWV hebben we nu op 5 backoffices een nieuwe aanpak getest waarbij we controleren op nieuwe of hervatte loonbetalingen aan mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Op het moment dat een inkomstenverhouding ontstaat, nemen we met de uitkeringsgerechtigde contact op om een afspraak te maken over de verrekening van diens inkomsten uit arbeid. Hierdoor voorkomen we onterechte of te hoge uitkeringsuitbetalingen. De proef is geslaagd; in oktober hebben we de aanpak landelijk uitgerold naar alle backoffices voor de arbeidsongeschiktheidswetten. In 2018 gaan we een soortgelijke pilot uitvoeren voor de WW. Daarnaast hebben wij bij onze afnemers (intern en extern) geïnventariseerd of ze geïnteresseerd zijn in een uitbreiding van hun abonnement en welke nieuwe gebeurtenissen ze eventueel graag zouden zien opgenomen in het aanbod. Op basis van deze inventarisatie bepalen we in 2018 welke nieuwe gebeurtenissen we in het abonnement gaan aanbieden.

Verder ligt de nadruk op het gebruik van standaarddiensten bij gegevensleveringen. Hiermee voorkomen we complexe voortbrengingsprocessen. De 4 bronnen van de polisadministratie (loonaangiftenadministratie, werkgeversadministratie, persoonsadministratie en doelgroepregister) zijn via standaarddiensten ontsloten en kunnen zowel los als gecombineerd worden ingezet voor het samenstellen van gegevensleveringen. Nieuwe gegevensaanvragen handelen we zo veel mogelijk af met inzet van deze standaarddiensten. Bestaande specifieke, op 1 klant afgestemde gegevensleveringen zetten we ook zo veel mogelijk om naar breed inzetbare gegevensleveringen. Eind 2017 werd er bij 86% van deze leveringen gebruikgemaakt van standaarddiensten.

Sinds mei 2017 kunnen burgers op Mijn UWV hun dienstverband(en), loongegevens over het lopende jaar en de daaraan voorafgaande 4 afgesloten kalenderjaren inzien. Daarnaast zijn deze gegevens uitgebreid met de fiscale bijtelling en de eigen bijdrage voor de auto van de zaak.