Integriteit en openheid 2018

We hebben de laatste jaren stevig geïnvesteerd in de openheid en integriteit van onze organisatie. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, zorgvuldig met vertrouwelijke informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In ons integriteitsbeleid richten we ons vooral op preventie in de vorm van bewustzijn: we stimuleren op verschillende manieren dat UWV‑medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen en dat ze weten wat dit in de praktijk precies inhoudt. We organiseren periodiek trainingen en workshops om onze medewerkers bewust te maken van integriteitskwesties, en er is ook een e‑learning integriteit.

Medewerkers moeten zich ook vrij voelen om zaken waarmee zij zitten in alle openheid aan te dragen bij management en collega’s. Voor meldingen over mogelijke fraude bestaat een Centraal Meldpunt Fraude. Wanneer medewerkers zich niet gehoord voelen of vertrouwelijke of gevoelige signalen willen afgeven, kunnen zij, behalve bij bijvoorbeeld de medezeggenschap, terecht bij Bureau Integriteit van UWV. Dit bureau is onafhankelijk, heeft eigen onderzoeksmogelijkheden en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. In 2017 is een nieuwe Gedragscode UWV vastgesteld, met afspraken en spelregels over integer gedrag bij UWV. Alle maatregelen die we de afgelopen jaren hebben getroffen, hebben eraan bijgedragen dat de uitkomsten van het recente Werkbelevingsonderzoek 2018 ook op het punt van openheid en integriteit positief waren. Specifiek op het onderdeel sociale veiligheid liggen de scores ruim boven het cijfer 7.