Dienstverlening gericht op werk – balans na 8 maanden 2018

We geloven in de toegevoegde waarde van een persoonlijke, gerichte aanpak. We hebben van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) extra budget gekregen waarmee we onze dienstverlening aan mensen met een WW- of Wajong‑uitkering, en vanaf 2019 ook aan mensen met een WIA/WGA‑uitkering, fors kunnen intensiveren. Als we de stand opmaken van de eerste 8 maanden van 2018, dan zien we dat we erin geslaagd zijn om steeds meer gesprekken met mensen met een WW- of WIA/WGA‑uitkering te voeren. We bespreken dan met de klant diens sollicitatieactiviteiten, wat passende (aanvullende) dienstverlening is en of dat aansluit bij zijn of haar behoefte, wat de kans op terugkeer naar werk is, en we gaan ook na of er mogelijkheden zijn om over te stappen naar een ander beroep, eventueel met behulp van scholing. Ook stellen we steeds meer werkplannen op waarin onder andere de gemaakte afspraken over de re‑integratiedienstverlening staan opgenomen.

Voor de WW hebben we de afspraak met het ministerie gehaald om 80% van de mensen met een zwakke of matige arbeidsmarktpositie binnen 4 weken te spreken. Voor de WIA voldoen we nog niet aan de afspraak met het ministerie dat we met minimaal 90% van alle klanten die sinds 2017 zijn ingestroomd minimaal 1 gesprek voeren en gemiddeld 1,8 keer per jaar contact hebben. We hebben tot nu toe met 89% van deze groep minimaal 1 gesprek gevoerd en gemiddeld 1,7 gesprek. Deze scores zijn hoger dan eind april en we verwachten dan ook dat we onze doelstellingen voor de WIA eind 2018 wel behalen. Voor de Wajong hebben we met het ministerie afgesproken dat we met alle Wajongers met arbeidsvermogen die niet werken of voor wie niet een re‑ integratietraject is ingekocht, gemiddeld 1 keer per jaar contact hebben. Dit hebben we nog niet gerealiseerd. In de afgelopen 12 maanden hebben we minimaal 1 keer contact gehad met 73% van de Wajongers die in aanmerking komt voor onze dienstverlening. Ook als wij degenen die eerder hebben afgezien van dienstverlening buiten beschouwing laten, voldoen we met 85% nog niet aan de gemaakte afspraak. Dit komt voor een deel doordat Wajongers soms niet of moeilijk bereikbaar zijn. De Wajongers die eerder hebben afgezien van dienstverlening benaderen we sinds half juli 2018 opnieuw met een dienstverleningsaanbod.

De nieuwe dienstverlening begint steeds beter op stoom te komen. We ervaren echter ook dat het neerzetten van een nieuwe dienstverlening voor zowel onze WW-, WIA/WGA- als Wajong‑klanten en het vervolgens intensiveren van deze dienstverlening een forse uitdaging vormt waarbij we de nodige aanloopproblemen kennen. Om deze aanloopproblemen te verhelpen en onze sturing aan te scherpen, hebben we de volgende acties in gang gezet:

  • We sturen actiever op een sluitende dienstverlening. Sluitende dienstverlening houdt in dat na ieder contactmoment met de klant een afspraak wordt gemaakt over aanvullende dienstverlening en/of een afspraak om de voortgang van diens terugkeer naar werk te bespreken. Welke dienstverlening of instrumenten we inzetten, is altijd maatwerk. Onze professionals bepalen op basis van de individuele situatie van de klant welke dienstverlening passend is en het meeste bijdraagt aan onze doelstelling. Het gaat dan bijvoorbeeld om coachingsgesprekken, workshops, gerichte inkoop van re‑integratietrajecten of de inzet van voorzieningen en jobhunting.

  • We investeren in betere sturing via het verbeteren van de bedrijfsvoering door:

    • de inzet van ondersteunende middelen (BI‑tools) waarmee wij ons inzicht vergroten in onder andere de inzet van medewerkers en de daarmee gepaard gaande dienstverlening, en welke stappen klanten richting werk zetten.

    • het inrichten van bedrijfsbureaus in de regio’s die de uitvoerende collega’s ondersteunen bij het plannen en de logistiek van hun werkzaamheden en die hen meer inzicht verschaffen.

  • We houden bij welke dienstverlening we inzetten. We hebben vastgesteld dat medewerkers niet al hun activiteiten (kunnen) registreren. We onderzoeken daarom welke activiteiten dat zijn en welke al dan niet geformaliseerd moeten worden. Hiervoor organiseren we expertsessies.

  • Daarnaast investeren we in het vakmanschap van onze medewerkers met kennisontwikkeling.

Dit zijn al ingezette maar grote veranderingen die de komende periode veel inspanning van ons vergen. Ook blijven er inspanningen nodig om medewerkers te werven, in te werken en op te leiden en om andere medewerkers te laten door- of uitstromen. Tot op heden loopt dit op schema.