Kennisontwikkeling 2018

Wij doen op maatschappelijk relevante thema’s analyses en doen daar voorspellingen over en voeren onderzoeken uit die ons helpen om onze dienstverlening verder te verbeteren. Verder verzorgt UWV actuele informatie en advies over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt.

Weten wat werkt

In januari is de nieuwe UWV Kennisagenda 2018–2019 gelanceerd. Belangrijk programma in deze nieuwe agenda is Weten wat werkt, in het bijzonder bij de dienstverlening aan mensen met een arbeidshandicap. In de eerste 8 maanden van 2018 zijn met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de plannen voor dit programma uitgewerkt.

Pilot

Naar aanleiding van in 2017 uitgevoerd onderzoek is in de regio Rijnmond een pilot gestart met een methode die in kaart brengt hoe functies als gevolg van technologie op de middellange termijn veranderen. Adviseurs werkgeversdienstverlening gaan deze methode voor 3 functies testen in hun gesprekken met werkgevers. We verwachten de resultaten van deze pilot in november.

Technologie en inclusie

In januari is een symposium gehouden over de mogelijkheden die technologie biedt om mensen met een beperking vaker en beter mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Na dit symposium is tussen de Landelijke Cliëntenraad, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), de re‑integratiebranchevereniging OVAL, Tilburg University, uitzendbureau voor robots Smart Robotics, het ministerie van SZW en UWV een coalitie gesmeed om het gebruik van technologie voor inclusie in de praktijk te stimuleren. De coalitie organiseert eind november een challenge, waarbij partijen worden uitgenodigd ideeën voor pilots in de praktijk te presenteren.

Monitoring wetgeving

In het kader van het programma Monitoring wetgeving hebben we voor de periode eind 2015 tot en met eind 2017 de verschillen onderzocht tussen arbeidsmarktregio’s wat betreft het aantal extra gecreëerde banen voor de banenafspraak. De eerste resultaten wijzen erop dat vooral de uitgangssituatie van een regio per eind 2015 sterk bepalend is voor de groei in de periode erna; er lijkt sprake van een inhaalslag bij regio’s die eind 2015 in vergelijking met andere regio’s minder banen voor de doelgroep banenafspraak hadden. De definitieve onderzoeksresultaten verwachten we in oktober.

Arbeidsmarktinformatie

Verder verzorgde UWV zoals gebruikelijk maandelijks actuele informatie en advies over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. Hiermee ondersteunen we werkzoekenden, werkgevers en beleidsmakers bij het maken van keuzes. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de huidige stand van zaken en kortetermijnontwikkelingen, maar ook voor ontwikkelingen op de langere termijn.