Klachtsoorten

Klachtsoort

2017

2016

Informatie/communicatie

42,9%

42,4%

Betaling

16,0%

19,8%

Bejegening

23,3%

19,1%

Begeleiding/behandeling

8,8%

7,7%

Bereikbaarheid/toegankelijkheid

3,5%

6,2%

Behandelingsduur

4,1%

3,3%

Overige

1,4%

1,5%

   

Totaal

100%

100%

In 2017 ontvingen we 8.047 klachten, een kwart minder dan in 2016. Onder een klacht verstaan we iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV.

De klachten gingen in het algemeen vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie of over de manier waarop klanten door UWV‑medewerkers werden bejegend. We kregen vooral minder klachten over de Wet werk en zekerheid (Wwz): 2.430. In 2016 waren dat er nog bijna 2 keer zoveel (4.775). Deze afname is vooral te danken aan de daling van de WW‑populatie, de doorgevoerde verbeteringen in het proces rond de inkomstenopgaves en betere informatie hierover op onze portalen.