Medezeggenschap

De ondernemingsraad is voor de raad van bestuur een strategische partner bij het opstellen van de toekomstplannen. In die hoedanigheid heeft de ondernemingsraad input geleverd voor de herijking van de visie van UWV voor de komende jaren. De relatie tussen bestuurder en de ondernemingsraad is gebaseerd op goede, transparante en nauwe samenwerking. De ondernemingsraad krijgt de wettelijk verplichte informatie en de documenten die de raad nodig heeft om zijn taken juist, tijdig en correct uit te kunnen voeren. Minimaal 1 keer per maand vindt het formele overleg plaats. Tussentijds vindt geregeld (informeler) overleg plaats. Datzelfde geldt voor het overleg dat de divisiedirecteuren hebben met de onderdeelcommissies.

De ondernemingsraad is nauw betrokken bij het personeelsbeleid voor geheel UWV en andere hrm‑onderwerpen, zoals het tot stand komen van een langetermijnvisie op personeelsgebied. Er is een start gemaakt om de strategische personeelsplannen van de verschillende divisies meer met elkaar te vergelijken. In 2018 wordt deze analyse afgerond.

In 2017 zijn veel advies- en instemmingaanvragen bij de ondernemingsraad ingediend en afgehandeld. 2017 heeft vooral in het teken gestaan van de transitie van de informatievoorziening, adviesaanvragen over het langer huren van locaties en verhuizingen door de sluiting van locaties, en diverse hrm‑thema’s.