Advies- en controleorganen UWV

UWV heeft geen raad van toezicht of raad van advies. Voor advies en controle maakt UWV gebruik van de eigen accountantsdienst, een externe accountant en een audit committee.

Toezicht

Het organisatiegerichte toezicht door de Inspectie SZW is met ingang van het verantwoordingsjaar 2016 afgeschaft. Deze wijziging is ingegeven door positieve ontwikkelingen: de interne sturing en beheersing binnen de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), de controle daarop door de accountants en de sturing door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de zbo’s zijn de laatste jaren verder verbeterd, onder andere door de herijking van de sturingsvisie en het instellen van een CIO en een adviserend audit committee. Omdat het stelsel van toezicht nu goed werkt, is de wettelijke toezichtstaak belegd binnen het ministerie. De minister en staatssecretaris van SZW hebben medio 2017 ingestemd met het nieuwe Toezichtbeleid SZW – UWV en SVB. Kern van dit beleid is dat UWV en SVB zelf verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de uitvoering; de minister (namens de minister de secretaris‑generaal) is verantwoordelijk voor toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van deze zbo’s.

Intern en openbaar accountant

UWV beschikt over een interne accountantsdienst die onafhankelijk is gepositioneerd en rechtstreeks ressorteert onder de voorzitter van de raad van bestuur. De Accountantsdienst beoordeelt de interne beheersmaatregelen en de bedrijfsvoering van UWV, inclusief de rechtmatigheid van het handelen van de organisatie. De Accountantsdienst legt de resultaten van de onderzoeken voor aan het verantwoordelijke management en aan de raad van bestuur. Ieder kwartaal maakt de Accountantsdienst een samenvattende rapportage voor de raad van bestuur over de internal audits en de wettelijke en overige verplichte controles. Voor de minister van SZW controleert de Accountantsdienst de jaarrekening van UWV en geeft hierbij een controleverklaring af. Ook geeft de Accountantsdienst een controleverklaring af bij de verantwoording over de gegevensverwerking en de gegevensuitwisseling via de gemeenschappelijke elektronische voorzieningen SUWI.

PricewaterhouseCoopers geeft als openbaar accountant van UWV een verklaring af bij de jaarrekening in de publieksversie van het jaarverslag. Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengt de interne accountantsdienst samen met de openbaar accountant een accountantsverslag uit aan de raad van bestuur, waarin de relevante bevindingen ter zake zijn verwoord. De eerste review conform het nieuwe toezichtbeleid op de werkzaamheden van de Accountantsdienst betreffende de controle van de verantwoordingen zal in 2019 plaatsvinden, over het verantwoordingsjaar 2018.

Audit committee

In overleg met het ministerie van SZW heeft de raad van bestuur sinds 2015 een adviserend audit committee. Het audit committee adviseert de raad over de bedrijfsvoering, het auditbeleid en het risicomanagementbeleid van UWV. Het audit committee bestond in 2017 uit de heren F.L. Haverkamp, R.L. van Marion RA, mr. J.H. Ouwehand (externe leden), en tot 26 oktober 2017 de heer mr. drs. B.J. Bruins (voorzitter raad van bestuur UWV) en vanaf die datum de heer A. Paling MBA (waarnemend voorzitter raad van bestuur UWV). De UWV‑directeuren van de Accountantsdienst en van Financieel Economische Zaken, en de openbaar accountant ondersteunen het audit committee. Het audit committee is in 2017 viermaal bijeen geweest. Onderwerp van gesprek waren de jaarstukken UWV 2016, de dienstverlening voor mensen met een arbeidsbeperking en voor WW’ers, het Viermaandenverslag UWV 2017, het (audit)jaarplan UWV 2018 en het regeerakkoord. In de vergaderingen is onder andere gesproken over automatisering en de financiering ervan, mogelijkheden tot vereenvoudiging van de diverse financieringsbronnen en daarmee samenhangende fondsenadministratie, informatiebeveiliging en privacy bij sociaal‑medische beoordelingen en de mogelijke gevolgen van het regeerakkoord voor UWV. Daarnaast hebben de leden werkbezoeken gebracht om zich te laten voorlichten op het gebied van cybercriminaliteit en inbraakgevoeligheid bij UWV en de uitvoering van de nieuwe dienstverlening WW. De zelfevaluatie van het audit committee vond plaats in het najaar van 2017. Een belangrijke uitkomst is dat het risicomanagement van UWV een prominentere rol moet krijgen. De leden van het audit committee willen dit onder meer bereiken door het risicomanagement onderdeel te laten uitmaken van de te bespreken thema’s.