Risicomanagement: terugblik 2017 en doorkijk naar 2018

We kijken met tevredenheid terug op de werking van het UWV‑managementsysteem in 2017. Vrijwel alle afspraken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn behaald, onze klanten zijn tijdig geholpen en de uitvoeringsprocessen zijn binnen de bandbreedtes gebleven. Alleen in het medische proces zijn de voorraden en de tijdigheid van de beoordelingen niet op het gewenste niveau. Dat hebben we in een vroegtijdig stadium besproken met het ministerie van SZW; bij de besprekingen over het Jaarplan 2017 zijn hierover afspraken gemaakt. De klanttevredenheid over 2017 is op alle onderdelen hoger dan vorig jaar. Ook de maatregelen die in 2017 zijn genomen om een verdere verslechtering van de rechtmatigheid te voorkomen sorteerden effect. Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten over het verslagjaar 2017 bedraagt 0,5.

Eind 2017 heeft de raad van bestuur met de directeuren in de groepsraad een risicosessie gehouden waarin 4 accenten zijn gelegd:

Vakmanschap in een krimpende organisatie

De beschikbaarheid van gemotiveerd en kwalitatief goed onderlegde medewerkers is van groot belang. Bij de administratieve processen worden efficiency, automatisering en robotisering steeds belangrijker. Hierdoor zullen administratieve functies verdwijnen. Ons beleid is erop gericht om boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen. Voor specialistische functies van artsen en arbeidsdeskundigen bestaat juist een tekort. Voor beide vraagstukken is het van belang dat wij een betrouwbaar beeld hebben van de ontwikkeling van de benodigde en de beschikbare capaciteit. Kwalitatief goede meerjarige strategische personeelsplannen worden dus steeds belangrijker. In 2017 zijn sessies georganiseerd om voor elk organisatieonderdeel een strategisch meerjarenpersoneelsplan op te leveren. Deze plannen bieden zicht op de schaarse capaciteit voor cruciale functies en een leidraad hoe aan voldoende capaciteit te komen.

Implementatie nieuwe dienstverlening WW en WIA/WGA

Eind 2016 hebben we het nieuwe dienstverleningsmodel voor de WW ingevoerd en in 2017 dat voor de WIA/WGA. Met het maken van die afspraken is het nieuwe beleid uiteraard niet direct operationeel. Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het verder optimaliseren en doorontwikkelen van deze nieuwe dienstverlening. In het regeerakkoord is extra budget beschikbaar gesteld voor persoonlijke dienstverlening. Met het ministerie van SZW maken we afspraken over de extra productie die wij voor het extra budget leveren. Dit vraagt voor 2018 en de jaren daarna een goede sturing op hetgeen met SZW wordt afgesproken. In 2018 willen we de sturing in de regio’s versterken door bedrijfsbureaus in te richten en stuur- en verantwoordingsinformatie te harmoniseren. Het wordt een zoekproces naar enerzijds meer sturing en anderzijds het behouden van de ruimte die de uitvoering nodig heeft om haar werk goed te kunnen doen en om UWV de intrinsiek gemotiveerde organisatie te laten blijven die het nu is.

Maakbaarheid van de projectportfolio

De afgelopen jaren zien we dat het budget dat we beschikbaar hebben voor projecten niet wordt uitgeput. De strategische projecten zoals Eén uniforme betaalomgeving (1UBO) en de wetgevingstrajecten lopen qua planning op schema. Maatprojecten waarbij de einddatum minder van belang is, gaan later van start. Wij wijten dat aan de schaarse beschikbaarheid van ICT‑capaciteit en kennis van de UWV‑processen. We hebben in 2017 veel aandacht besteed aan een maakbaarheidstoets van de projectportfolio. Dit heeft geleid tot een meer realistische portfolio aan het begin van het jaar. In de projectportfolio zijn we in 2017 gaan werken met het principe dat gedurende het jaar altijd projecten kunnen worden toegevoegd en dat er minder nadruk wordt gelegd op een harde portfoliovaststelling in september voorafgaand aan het jaar waarop de portfolio betrekking heeft. We zijn gaan werken met een stocklist met 3 categorieën projecten, waarbij de laagste categorie alleen mag starten als de projecten van de hoogste categorie gestart zijn en op koers liggen. Dit leidt tot een betere allocatie van schaarse verandercapaciteit.

Informatiebeveiliging en privacy

Een nadrukkelijk accent in de risicobeheersing voor 2018 wordt de voortgang op informatiebeveiliging en privacy. In 2017 is met extra budget een risicogericht actieplan opgesteld, waarin secure software development, het anonimiseren van testdata en logging en monitoring centraal staan. Met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 moet deze basis minimaal op orde zijn. In 2018 is het de uitdaging om de basis in ieder geval geregeld te hebben en voor een aantal nieuwe onderdelen te bezien wat een verantwoord niveau is om na te streven. Voor de reguliere sturing via de planning- & controlcyclus is het van belang een goed beeld te hebben over de voortgang op de AVG‑maatregelen.