Naar een robuustere loonaangifteketen

UWV en de Belastingdienst werken aan een robuustere loonaangifteketen. De loonaangifteketen moet daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger worden. Het kernteam loonaangifteketen heeft daarom een aantal uitgangspunten vastgesteld, die richtinggevend zijn voor herontwerp van de loonaangifteketen. Belangrijkste uitgangspunten zijn dat uitval van gegevens en loonaangiften zo veel mogelijk moet worden beperkt door controles zo vroeg mogelijk in het proces te laten plaatsvinden, en dat er meer gebruik wordt gemaakt van koppeling van bestanden en minder van dataoverdracht. Inmiddels hebben UWV, de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met aanleveraars en afnemers van loonaangiftegegevens een toekomstvisie voor de loonaangifteketen ontwikkeld, die in september 2017 op de najaarsconferentie van de keten is gepresenteerd. De ketenpartners hebben gezamenlijk bepaald welke ontwikkelingen daarbij prioriteit hebben: gezamenlijk optrekken, versneld terugkoppelen en actualiteit van gegevens. De gewenste ontwikkelingen zullen in 2018 en 2019 worden opgenomen in een ontwikkelagenda voor de loonaangifteketen en voor finale besluitvorming worden voorzien van een businesscase. Daarnaast heeft de najaarsconferentie 3 speerpunten opgeleverd:

  • verkenning of blockchaintechnologie bruikbaar is voor (onderdelen van) de loonaangifteketen;

  • met alle betrokken partijen gezamenlijk optrekken op het gebied van wet- en regelgeving en eenduidige definities;

  • versneld terugkoppelen van fouten in de loonaangifte.

Voor elk van deze onderwerpen is een plan van aanpak opgesteld.

In februari 2017 heeft UWV 3 kritische nominatieve loongegevensleveringen voor de vooraf ingevulde heffingen (VIH) 2016 voor burgers tijdig en volledig aan de Belastingdienst verstrekt. Alle leveringen waren technisch verwerkbaar en hebben ertoe geleid dat 97,1% van de vooringevulde gegevens in de aangifte inkomstenbelasting 2016 volledig is. Nog niet eerder was de bruikbaarheid zo groot. Met deze vooringevulde gegevens doen ongeveer 8,8 miljoen mensen hun aangifte inkomstenbelasting.

Sinds 1 maart 2017 kunnen loonaangiften alleen nog via Digipoort bij de Belastingdienst worden aangeleverd. De overgang naar dit nieuwe kanaal raakte ongeveer 630.000 inhoudingsplichtigen met hun ruim 18,7 miljoen inkomstenverhoudingen. Door tijdige en intensieve communicatie hierover is de overgang nagenoeg probleemloos verlopen.

Vanaf 2018 wordt een aantal nieuwe controles op de loonaangiften uitgevoerd, vooral gericht op de consistentie binnen de aangifte. Hierbij wordt onder meer gekeken of voldaan wordt aan de voorwaarden voor de werknemersverzekeringen. Inhoudingsplichtigen krijgen een terugkoppeling over kennelijke onjuistheden. Zij kunnen daarmee hun loonaangifte corrigeren, zodat gegevens juist in de polisadministratie geregistreerd worden.

In San Diego heeft de loonaangifteketen begin 2017 de Strategic Alliance Award ontvangen. Deze internationale prijs is toegekend voor de ketensamenwerking tussen UWV, de Belastingdienst en het CBS met externe partners, op basis van wederzijdse afhankelijkheid. De award is aanleiding geweest voor het uitbrengen van een boek waarin de volledige ontwikkeling van de loonaangifteketen staat beschreven. Daarnaast is een masterclass Samenwerken ontwikkeld, in eerste instantie voor gebruik binnen UWV en de Belastingdienst.