Versneld aanleveren loonaangiftegegevens

WW’ers moeten na afloop van de maand opgeven of en zo ja welke inkomsten zij in de voorbije maand hebben ontvangen. Om het de klant gemakkelijker te maken, wil UWV zo veel mogelijk de gegevens uit de loonaangifte voorinvullen op het inkomstenopgaveformulier. We hebben werkgevers via hun koepel- en brancheorganisaties verzocht om de loonaangiften versneld in te sturen.

In 2017 hadden de maandaanleveraars op de eerste werkdag na afloop van de maand gemiddeld 36% van de werknemersgegevens aangeleverd, op de vijfde werkdag was dat al gemiddeld 51%. Dit is een stijging van ruim 24% respectievelijk ruim 18% ten opzichte van 2015, toen we hiermee begonnen. We hebben met de Belastingdienst afgesproken om in 2018 meer werkgevers te bewegen de loonaangiftegegevens sneller aan te leveren, bij voorkeur tegelijk met of kort na het verstrekken van de loonstrook. We intensiveren hiervoor onze communicatie.

Op basis van de opgedane ervaringen met de inkomstenopgave en het versneld aanleveren van loonaangiften onderzoeken we of nadere aanpassingen aan de salarisstrook gewenst en mogelijk zijn. In 2017 hebben we met vertegenwoordigers van de 4 grote gemeenten, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de NVVK (de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) een concreet voorstel uitgewerkt voor een uniforme indeling van (een deel van) de loonstrook. Binnen de uitvoeringsorganisaties liepen al verschillende initiatieven om de loonstrook aan te passen. Om deze met elkaar in lijn te brengen, is het gezamenlijke traject met gemeenten, Nibud en NVVK eind 2017 tijdelijk stilgezet. In februari 2018 wordt gekeken naar de wijze waarop het streven naar een eenduidige loonstrook verder opgepakt kan worden.