Gebruik en beschikbaarheid uwv.nl en werk.nl

We bieden steeds meer online dienstverlening, zowel aan werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden als aan werkgevers en zakelijke relaties. Het is voor veel mensen vanzelfsprekend om relatief eenvoudige administratieve zaken digitaal af te handelen. Online dienstverlening biedt snelle, goede service en meer gemak bij burgers, tegen lagere kosten voor UWV. En burgers maken daarvan steeds vaker gebruik.

UWV komt met werk.nl en uwv.nl 2 keer voor in de top 5 van meestbezochte (semi)overheidssites. In 2017 kreeg uwv.nl 49,2 miljoen bezoeken. Het Mijn UWV‑portaal kreeg 24,9 miljoen bezoeken; dat is gemiddeld 2,1 miljoen bezoeken per maand. Onze website werk.nl noteerde in 2017 31 miljoen bezoeken; dat is gemiddeld 2,6 miljoen bezoeken per maand. We hebben onze websites responsive gemaakt, waardoor ze zich aanpassen aan de resolutie van het scherm waarop ze bekeken worden. We zien dat steeds meer mensen met een smartphone onze websites bezoeken; inmiddels is dit 34%. We verwachten dat dit de komende jaren verder zal toenemen. Het aandeel bezoeken met een smartphone of tablet aan Mijn UWV steeg in de loop van 2017 van 35,2% naar 45,5%.

Voor onze dienstverlening via internet is beschikbaarheid essentieel. In 2017 was uwv.nl gemiddeld 99,99% beschikbaar. In dezelfde periode was werk.nl 98,6% beschikbaar. Onbeschikbaarheid werd grotendeels veroorzaakt door gepland technisch en functioneel onderhoud, dat in weekenden plaatsvindt. Hierover informeren we gebruikers vooraf. We zetten in op het verder ontkoppelen van ons systeemlandschap, om de hinder door verstoringen of gepland onderhoud te verminderen.