Leerwerkloketten

De Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, gemeenten en UWV, met kennis van onderwijs en arbeidsmarkt. Leerwerkloketten stimuleren mensen een leven lang te leren, zodat ze duurzaam kunnen participeren. De dienstverlening van het Leerwerkloket is kosteloos en voor iedereen: scholieren, werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Adviseurs geven individueel scholingsadvies, bespreken met werkgevers de opleidingsbehoefte en bouwen mee aan leerwerktrajecten. De Leerwerkloketten hebben een breed netwerk. Ze werken samen met de Werkgeversservicepunten, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), het bedrijfsleven, regionale mobiliteitscentra en regionale Werkbedrijven. Er is in 33 arbeidsmarktregio’s een Leerwerkloket. In 2 regio’s is nog geen Leerwerkloket actief. In Flevoland wordt in de loop van 2018 een conceptbusinessplan voor besluitvorming voorgelegd aan de regionale partners. In Gooi en Vechtstreek zijn momenteel geen activiteiten.

Financiering

Sinds 2017 ontvangen de Leerwerkloketten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) structureel een budget van € 4,5 miljoen per jaar. Van dit bedrag is € 3,5 miljoen bestemd voor de uitvoering in de arbeidsmarktregio’s en € 1 miljoen voor het landelijk programmateam. UWV verstrekt de rijksbijdrage aan de regionale Leerwerkloketten. De deelnemende partners moeten gezamenlijk minimaal 50% van het basisbedrag van € 100.000 per Leerwerkloket financieren. UWV levert zijn bijdrage door in elk samenwerkingsverband 1 UWV‑adviseur onder te brengen die competentie- en loopbaandienstverlening verzorgt. Landelijk faciliteert UWV de Leerwerkloketten met een programmateam.

Lerenenwerken.nl

Het programmateam verzorgt de landelijke website lerenenwerken.nl, die informatie biedt voor werkzoekenden en werkgevers over onder andere oriëntatie, scholing en subsidiemogelijkheden. De website is in 2017 doorontwikkeld met nieuwe pagina’s speciaal voor partners. Ook is informatie toegevoegd over de expertise en het landelijke en regionale netwerk voor leren en werken. Voor de professionals is er een digitale community met onder andere een kennisbank, informatie over beleid en dienstverlening, praktijkvoorbeelden en communicatiematerialen. Naast de landelijke website zijn er 23 afgeleide regionale websites, waarop ook landelijke content gedeeld wordt. Iedere site heeft een onderdeel met vacatures specifiek voor leren en werken.

Maand van Leren en Werken

In september 2017 hebben de Leerwerkloketten en partners voor het derde jaar op rij de Maand van Leren en Werken gehouden. In deze maand zijn er 90 evenementen georganiseerd ─ het driedubbele van het aantal in 2015 ─ waaronder 12 opleidingen- en banenmarkten, diverse bustours langs bedrijven in verschillende sectoren, 1 webinar en 1 capaciteitentestestafette. Met deze activiteiten zijn meer dan 2.100 werkzoekenden bereikt, ruim 240 werkgevers en meer dan 750 professionals.

Taalakkoord

In 2015 heeft het ministerie van SZW het Taalakkoord geïnitieerd. De bij het Taalakkoord aangesloten werkgevers, branche- en koepelorganisaties en ambassadeurs bundelen hun krachten om de taalvaardigheid van werkenden te vergroten. De uitvoering van het Taalakkoord is medio 2016 overgedragen aan de Leerwerkloketten. Dankzij hun regionale spreiding kunnen zij werkgevers en werknemers beter bereiken. Op 20 november organiseerde het landelijk programmateam tijdens het congres van actieprogramma Tel mee met Taal het deelcongres Taal op de Werkvloer. Dit deelcongres is door 120 deelnemers, voornamelijk werkgevers en taalaanbieders, bezocht en goed gewaardeerd. Naast het landelijk congres zijn er ook veel regionale bijeenkomsten georganiseerd door de Leerwerkloketten.

Eind 2017 waren bij het Taalakkoord bijna 200 bedrijven, branche- en koepelorganisaties, en taalaanbieders aangesloten. Het beoogde aantal van 300 ondertekenaars per eind 2017 is hiermee niet gehaald, maar het ministerie van SZW constateerde tijdens de bespreking van de tweede voortgangsrapportage in augustus 2017 dat de doelstellingen van het Taalakkoord zoals die bij de overdracht beoogd waren, zijn behaald. De Leerwerkloketten zijn in steeds meer regio’s in gesprek met werkgevers over mogelijke aansluiting bij het Taalakkoord.

Professionalisering

Leren en ontwikkelen geldt natuurlijk ook voor de Leerwerkloketten zelf. Daarom is in 2017 de Academie Leerwerkloketten opgericht voor de medewerkers die vanuit UWV, gemeenten en regionale opleidingscentra (roc’s) bij de Leerwerkloketten zijn gedetacheerd. In de academie zijn al bestaande activiteiten ondergebracht en wordt de nieuwe leergang Werkgeversdienstverlening ontwikkeld. De academie verzorgt nu hr‑advies, informatie over het Taalakkoord, de leergang Organiseren van leerwerktrajecten en financial engineering, loopbaancoaching – in samenwerking met NCOI, en leerwerksessies – themabijeenkomsten voor adviseurs. Daarnaast organiseert het programmateam 5 keer per jaar een landelijke netwerkbijeenkomst voor projectleiders en betrokkenen bij het programma Leren en Werken.

Leerwerkdag

In november 2017 vond de derde Leerwerkdag plaats, de jaarlijkse professionaliseringsdag van de 3 kernpartners (onderwijsinstellingen, gemeenten en UWV). Op deze landelijke dag kwamen medewerkers van de Leerwerkloketten samen; regionale bestuurders en landelijke stakeholders sloten aan bij het middagprogramma. De 160 aanwezigen konden deelnemen aan workshops over de arbeidsmarkt, verzorgd door UWV en Bouwend Nederland, of over de samenwerking met de Werkgeversservicepunten. De dag werd gewaardeerd met een 7,4.

Focus op werkzekerheid

CNV en het Leerwerkloket Fryslân werken in het Adviescentrum Fryslân intensief samen aan het ondersteunen van (werkloze) werkzoekenden. Doel is een focus op werkzekerheid in plaats van baanzekerheid, gekoppeld aan aandacht voor een leven lang leren. CNV en Leerwerkloket Fryslân beogen met het project een community te creëren waar werkzoekenden, werkenden, werkgevers, onderwijs, vakbonden en overheid elkaar ontmoeten en versterken. Duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking en het inzetten van scholing als middel voor duurzame inzetbaarheid en mobiliteit tussen arbeidssectoren zou daarmee een vast onderdeel van de Friese arbeidsmarktidentiteit moeten worden. Het project wordt deels betaald vanuit de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA‑regeling).

Samenwerking met STOOF

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) werkt samen met het programma Leren en Werken om werkende en werkzoekende uitzendkrachten met behulp van een scholingsvoucher verder te scholen. Dit individuele leerbudget mag besteed worden aan een opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt in brede zin vergroot. In 2017 zijn via de Leerwerkloketten 155 STOOF‑scholingsvouchers aangevraagd, die grotendeels zijn toegekend.