ICT‑prioriteit vereenvoudiging en modernisering 2018

Modernisering en vereenvoudiging, waaronder het vernieuwen en vervangen van bestaande ICT, is de komende jaren nodig om het ICT‑landschap van UWV wendbaarder te maken en de verdergaande digitalisering te ondersteunen. Het tijdig vervangen van verouderde ICT‑componenten draagt ook bij aan het behoud van stabiliteit en continuïteit op de langere termijn.

1 UBO

Door het aantal betaalstraten te verminderen, wordt ons ICT‑landschap minder complex en kunnen we in de toekomst eenvoudiger moderniseren. Doelstelling is om 1 uniforme betaalomgeving (1UBO) voor alle uitkeringen te realiseren. Op 1 januari 2018 is met de afronding van het project 1UBO‑AW 1 betaalstraat voor de arbeidsongeschiktheidswetten gerealiseerd. Het vervolgproject 1UBO‑WW sluit per 2020 ook de WW aan op de uniforme betaalstraat.

Datacenterdienstverlening

UWV verwerft en implementeert nieuwe datacenterdienstverlening, waarbij we inzetten op snellere levertijden, flexibel op- en afschalen en cloud-/virtualisatietechnieken. De aanbesteding loopt. De voorlopige gunning is voorzien voor eind dit jaar. Definitieve gunning zal in 2019 plaatsvinden.

Nieuwe applicatieleverancier

We zijn overgegaan naar een nieuwe applicatieleverancier voor onze portalen. Alle applicaties worden inmiddels beheerd door de nieuwe leverancier. Bij de start van deze transitie is geconstateerd dat de documentatie van de applicaties niet op orde was en dat aan bepaalde normen nog niet werd voldaan. In 2018 en 2019 verbeteren we de kwaliteit van de documentatie van de e‑dienstverleningsapplicaties. Dit is belangrijk omdat het kwaliteitsniveau van deze applicaties medebepalend is voor het niveau van onze dienstverlening aan de klant.

Uniforme portaaltechnologie

Met de migratie van onze portalen werk.nl en uwv.nl naar 1 uniforme portaaltechnologie optimaliseren we de toekomstvastheid, wendbaarheid en beveiliging van onze portalen. De transitie van werk.nl vindt gefaseerd plaats. In 2017 is de initiatiefase afgerond van de eerste stap (Transitie werk.nl). Onlangs is ook de eerste ronde van de technische implementatie succesvol afgerond. Eind 2019 willen we werk.nl in zijn geheel hebben overgezet op de nieuwe technologie. De BIT‑toets op onze aanpak bij dit traject bevindt zich in een afrondende fase.

Duidelijke portaalstrategie

We verbeteren onze dienstverlening door al onze diensten waarmee klanten kunnen voldoen aan de bij hun uitkering behorende verplichtingen, onder te brengen in Mijn UWV op uwv.nl. De diensten rond het vinden van werk blijven op werk.nl. Hiermee wordt het voor de klant duidelijker bij welk UWV‑portaal hij voor wat moet aankloppen. Het centraal onderbrengen van verplichte diensten draagt ook bij aan het vereenvoudigen van ons ICT‑landschap. Een goede afbakening van al deze diensten heeft meer tijd gevergd dan verwacht. Het project is inmiddels gestart en zal de doelstelling waarschijnlijk medio 2019 realiseren.

Digitalisering bedrijfsprocessen

Om verdere digitalisering van onze bedrijfsprocessen mogelijk te maken, hebben we een gemeenschappelijke e‑dossierfunctionaliteit ontwikkeld.

De planning is, met name door ICT‑technische problemen, een aantal maanden uitgelopen. We verwachten dat de invoering van digitaal werken bij de divisies Bezwaar en Beroep en Handhaving tot in 2019 zal doorlopen. Het project om tooling te verwerven voor operationele procesbesturing en casemanagement (OPB&CM) ronden we ook in 2019 af.

Datafabriek

Met het project Datafabriek vernieuwen we ons datawarehouse. De aanbesteding voor het te verwerven standaardpakket is inmiddels gestart en er is aanvullende informatie opgesteld voor de inschrijvers. De gunning staat gepland in 2019. In de eerste fase zorgen we ervoor dat de technologie van het datawarehouse tijdig wordt vervangen, omdat de huidige technologie binnenkort niet meer ondersteund wordt. We geven met dit traject ook invulling aan onze ambitie om de wendbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van data te vergroten. De documentatie voor het BIT‑traject is opgeleverd, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan de aanvraag bij het BIT starten.

Toekomstvast inputmanagement

Het project Toekomstvast inputmanagement heeft tot doel om het beheer van de binnenkomende stroom gescande documenten te verbeteren. Dit doen we met de implementatie van een nieuw standaardpakket. De eerste documentstromen zijn inmiddels overgezet, begin 2019 zetten we de laatste over.

Verhuizing

Het afgelopen jaar zijn de UWV‑applicaties op initiatief van IBM verhuisd naar een nieuw datacenter in Bastogne. Medio september is de dataverbinding omgezet van het oude naar het nieuwe datacenter. Deze aansluiting op het nieuwe IBM‑datacenter markeert het einde van de verhuizing van onze servers, systemen en applicaties die begin dit jaar is gestart. In een tijdbestek van krap 7 maanden zijn alle applicaties verhuisd.