ICT‑prioriteit wet- en regelgeving 2018

Over de uitwerking van het regeerakkoord hebben we intensief contact met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Door met elkaar in overleg te blijven en goede afspraken te maken, willen we werken aan zowel het realiseren van de in het regeerakkoord vastgelegde ambities als aan het toekomstbestendig maken van onze dienstverlening. Over de implementatie van (grootschalige) nieuwe wet- en regelgeving blijven we in gesprek met het ministerie, om de samenhang met de in het UWV Informatieplan (UIP) beschreven trajecten te bewaken. Door vroeg in beleidstrajecten af te stemmen over de relatie met ICT, bevorderen we dat ICT optimaal bijdraagt aan de beleidsdoelstelling. De BIT‑toets op het project Inleenadministratie en quotumheffing in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten loopt. Het programma Participatiewet is in april 2018 succesvol afgerond.