Sociaal‑medische beoordeling WIA 2018

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft als doel klanten hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te laten benutten. Onze verzekeringsartsen beoordelen voor iedereen die na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, zijn of haar belastbaarheid. Ook op basis van deze mogelijkheden stelt de arbeidsdeskundige vast wat de restverdiencapaciteit is. Dit bepaalt het recht op en de hoogte van de gevraagde uitkering.

 

2018 t/m augustus

2017 t/m augustus

Ontvangen aanvragen*

43.300

41.800

   

Toegekende aanvragen

26.400

25.800

WGA deels arbeidsongeschikt

6.600

6.700

WGA volledig arbeidsongeschikt

12.200

12.200

IVA

7.600

6.900

   

Afgewezen aanvragen**

12.700

12.300

   
   

Afgehandelde aanvragen**

39.100

38.100

  • 1Een deel van de ingediende aanvragen wordt ingetrokken.
  • 2Deze aantallen zijn inclusief aanvragen (708 in de eerste 8 maanden van 2018 en 669 in dezelfde periode in 2017) die niet verder in behandeling zijn genomen omdat de aanvrager volledig is hersteld, inmiddels is gepensioneerd of overleden, 2 keer niet op het spreekuur is verschenen of inmiddels gedetineerd is.

Sinds het vierde kwartaal van 2015 is het aantal WIA‑aanvragen fors toegenomen. We hebben in de eerste 8 maanden van 2018 meer WIA‑aanvragen afgehandeld dan in dezelfde periode in 2017 (39.100 tegenover 38.100). Het gaat hierbij vooral om aanvragen van zieke werknemers met een vast dienstverband en zieke WW’ers, die vallen onder het vangnet van de Ziektewet. We kenden 26.400 WIA‑aanvragen toe en wezen 12.700 aanvragen af. Dat laatste cijfer is inclusief de 700 aanvragen waarvan de behandeling tussentijds is gestaakt omdat de aanvrager volledig is hersteld, inmiddels is overleden, 2 keer niet op het spreekuur is verschenen of inmiddels gedetineerd is.

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van zieke werknemers met een vast dienstverband ligt bij de werkgevers; UWV ziet zieke werknemers in de regel pas bij de WIA‑aanvraag. Tijdens de ziekteperiode is de werkgever verplicht re‑integratie‑inspanningen te leveren om de zieke werknemer te begeleiden naar passend werk binnen of buiten zijn bedrijf. De werknemer is verplicht daaraan mee te werken. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen UWV tussentijds om een deskundigenoordeel vragen als ze van mening zijn dat de ander zich onvoldoende inspant, of twijfels hebben over de geschiktheid om te werken of de passendheid van het aangeboden werk. In de eerste 8 maanden van 2018 hebben we 10.000 van dergelijke deskundigenoordelen gegeven. De toename van het aantal WIA‑aanvragen door zieke WW’ers komt onder meer door de stijging van het aantal WW’ers tot en met 2015. Deze stijging werkt met een vertraging van 2 à 3 jaar door in het aantal WIA‑aanvragen.