Relatie met ministerie van SZW

UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). We leggen aan de minister verantwoording af over de beleidskeuzes die we maken en over de manier waarop we overheidsbeleid uitvoeren. Dat gebeurt via viermaandelijkse tussenverslagen en het UWV Jaarverslag. De minister en de raad van bestuur bespreken periodiek de stand van zaken in de uitvoering. Op ambtelijk niveau zijn er dagelijks contacten tussen UWV en het ministerie.

In 2017 hebben we regelmatig met het ministerie gesproken over het op 31 januari gepubliceerde rapport van de Algemene Rekenkamer: UWV, balanceren tussen ambities en middelen. De Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd dat UWV de afgelopen jaren de taken adequaat heeft uitgevoerd en geeft aan dat dit geen geringe prestatie is. De afgelopen jaren heeft UWV een groot aantal wijzigingen in wet- en regelgeving doorgevoerd, in een periode van oplopende werkloosheid en taakstellingen. De aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer zijn gericht op verdere verbetering van samenwerking, informatievoorziening en communicatie tussen UWV en het ministerie van SZW. We gaan deze aanbevelingen samen oppakken. Zo zijn we gezamenlijk een traject gestart om de relatie tussen wettelijke taken, prestaties en kosten beter in beeld te krijgen.

Het totaalpakket aan maatregelen uit het regeerakkoord, getiteld Vertrouwen in de toekomst, is naar onze inschatting technisch uitvoerbaar en haalbaar voor UWV. We houden daarbij uiteraard aandacht voor de consequenties van de beleidsvoorstellen voor de maatschappij en voor de samenloop van de verschillende maatregelen. Ook in 2018 blijven het ministerie van SZW en UWV nauw met elkaar in gesprek over de verdere uitwerking van de maatregelen van het regeerakkoord. Het gaat ons daarbij om de bedoeling van de voorstellen, maar ook om het tempo en de benodigde investeringen in de komende jaren.