Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij streven ernaar dat ons handelen een duurzame positieve impact heeft op mens, samenleving en milieu. UWV gebruikt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) de driedeling mens, milieu en samenleving. Ons mvo‑beleid voor de periode 2016–2018 legt de nadruk op eigen UWV‑speerpunten, zoals social return, diversiteit, gezonde leefstijl en beperking van de belasting van het milieu.

Mens

We ondersteunen UWV‑medewerkers bij hun gezonde voornemens en dagen hen uit om gezond te leven. Ook bieden we hun de mogelijkheid om zich te laten adviseren over bijvoorbeeld de inrichting van hun werkplek en dynamisch werken.

We willen de diversiteit en inclusiviteit binnen onze organisatie bevorderen. Social return is voor UWV een speerpunt. Als dienstverlener en opdrachtgever zetten we ons in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, maar ook als werkgever bieden we hun een kans. In het nieuwe facilitaire dienstverleningscontract hebben we met de 2 leveranciers afgesproken dat zij elk 25 medewerkers begeleiden die onder de doelgroep voor de banenafspraak vallen. Deze medewerkers komen in dienst bij UWV en worden begeleid door medewerkers van de leverancier en UWV. De leveranciers zetten daarnaast, zoals in de aanbesteding is gevraagd, medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in.

UWV kent 5 medewerkersnetwerken, die ieder op eigen wijze invulling geven aan de begrippen diversiteit en inclusiviteit. Het gaat om Roze werkt, Jong@UWV, het ouderennetwerk PROUD@UWV, het multiculturele netwerk LEF en het vrouwennetwerk VROUW@UWV. Deze netwerken organiseren maandelijks activiteiten gericht op het creëren en stimuleren van een meer divers en inclusief UWV. We hebben prijzen uitgereikt aan de manager die op onderscheidende wijze invulling geeft aan duurzame inzetbaarheid, aan de jongere die een onderscheidende prestatie heeft geleverd zowel binnen, als ook (maatschappelijk) buiten UWV en aan een oudere collega die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van jongeren.

Milieu

Wij verlangen van al onze leveranciers dat zij onze mvo‑gedragscode voor leveranciers ondertekenen. Die stelt eisen aan sociale aspecten, werkomstandigheden en milieu. De circulaire economie is leidraad van ons milieubeleid; uitgangspunten van de circulaire economie zijn herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen. Speerpunt is het verminderen van de milieubelasting. In juni is een advies- en impulsteam ingericht dat het circulaire denken en doen moet bevorderen.

Wij willen de belasting van het milieu tot een minimum beperken. Op grotere kantoren monitoren we systematisch het energieverbruik. Op het verbruik van elektriciteit hebben we daar in 2017 een besparing gerealiseerd van 26% ten opzichte van het peiljaar 2012. In dezelfde periode hebben we op het gasverbruik een besparing gerealiseerd van 50%. De CO2‑uitstoot, veroorzaakt door het totaal energieverbruik van UWV (elektriciteit en gas/warmte), is ten opzichte van 2012 verminderd met 29%. Met de implementatie van het nieuwe energiecontract zijn we overgegaan op 100% groene elektriciteit van Noorse oorsprong (vanaf 1 januari 2017) en van Nederlandse oorsprong (vanaf 1 januari 2018). Afval wordt voor 74% gerecycled. We stimuleren reizen per openbaar vervoer door onze medewerkers de NS‑Business Card aan te bieden voor zowel woon‑werkverkeer als dienstreizen. Tegelijkertijd verminderen we het aantal reizen door meer gebruik te maken van videovergaderen. Het papierverbruik is sinds 2012 met 40% verminderd, voornamelijk als gevolg van digitalisering van onze processen en voor een klein deel door minder te printen.

Samenleving

Wij zijn lid van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB). Dit is een initiatief van ruim 30 dienstverlenende organisaties in de publieke sector. De organisaties willen via de netwerkgroep van elkaar leren, bij elkaar in de keuken kijken en onderling prestaties vergelijken. De RBB heeft een mvo‑platform. In het tweede kwartaal van 2017 heeft toenmalig UWV‑bestuursvoorzitter Bruno Bruins voor de raad van participanten van de RBB (bestuurders van de deelnemende organisaties) een presentatie verzorgd over mvo bij UWV.

Wij maken ons maatschappelijk ondernemerschap concreet, meetbaar en aantoonbaar voor onszelf, en voor onze stakeholders en de samenleving. Daarvoor gebruiken wij een gecertificeerd managementsysteem: de MVO Prestatieladder. Deze kent 5 niveaus waarop gecertificeerd kan worden. In 2016 hebben wij als enige publieke organisatie en zelfstandig bestuursorgaan niveau 4 bereikt, wat volgens deze ladder betekent dat UWV van algemeen niveau is doorgegroeid naar een excellent niveau. Eind 2017 is dit opnieuw door een externe auditor getoetst, met als resultaat dat niveau 4 is gehandhaafd.

In oktober hebben we onze missie op het gebied van diversiteit met bijbehorend actieplan gelanceerd in de vorm van het Manifest Diversiteit & Inclusiviteit. Het motto is ‘op de verschillen na zijn we allemaal hetzelfde’. Doelgroep is iedereen, een statement dat we zowel intern als naar de buitenwereld willen maken.