Ggz-cliënten aan het werk

Het overgrote deel van de mensen met een lichte of matige psychische aandoening is in staat daarmee te werken en doet dat ook, soms met begeleiding en ondersteuning. De arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen blijft echter beduidend achter. Om hun arbeidsparticipatie te bevorderen, stelt UWV voor de periode 2017–2021 een onderzoeksubsidie van € 20 miljoen beschikbaar voor de inzet van de methode Individuele plaatsing en steun (IPS) voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. IPS is een bewezen effectieve methodiek die ggz‑instellingen kunnen inzetten voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die zelf aangeven te willen werken. Zij worden met inzet van deze methodiek bemiddeld naar en ondersteund bij het behoud van betaald werk. UWV subsidieert jaarlijks 500 IPS‑trajecten, inclusief onderzoek naar het verloop van de trajecten. We streven ernaar op basis van dit onderzoek na 5 jaar onder andere een uitspraak te kunnen doen over de wijze waarop IPS‑trajecten structureel kunnen worden gefinancierd.

De € 4 miljoen die hiervoor jaarlijks beschikbaar is, komt uit het re‑integratiebudget. Ggz‑instellingen die volgens het IPS‑model werken, kunnen een beroep doen op deze gelden. Deze regeling heeft een impuls gegeven aan de inzet van IPS. UWV heeft toegezegd om in samenwerking met ggz‑instellingen minimaal 100 klanten bij hun re‑integratie met IPS te begeleiden. Via deze onderzoekssubsidieregeling heeft UWV in het eerste traject van 2017 aan 23 instellingen 247 trajecten toegekend voor een bedrag van € 2 miljoen. In juli 2017 is het tweede traject van start gegaan. Hierin hebben 23 instellingen 248 trajecten toegekend gekregen voor de tweede € 2 miljoen. Uiteindelijk zijn in 2017 477 cliënten begeleid met IPS. In het eerste halfjaar van 2018 passen we de regeling in overleg met de ggz‑instellingen aan. De aanvraagprocedure wordt bijvoorbeeld eenvoudiger.

Ook gemeenten gaan over tot financiering van IPS‑trajecten. Sommige gemeenten hebben hierbij de regeling van UWV als voorbeeld genomen, onder andere voor de toekenning van gelden aan ggz‑instellingen. UWV heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2016 en 2017 24 bijeenkomsten georganiseerd voor 28 arbeidsmarktregio’s om de samenwerking tussen gemeenten, UWV en ggz‑instellingen te stimuleren. Als vervolg op deze bijeenkomsten heeft het ministerie van SZW voor de komende 2 jaar € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld om de samenwerkingsverbanden verder te ontwikkelen en te verstevigen. Dit heeft ertoe geleid dat 31 arbeidsmarktregio’s in de zomer van 2017 projectplannen hebben ingediend, die ook zijn toegekend. In sommige van deze projectplannen worden ook IPS‑trajecten toegekend.