Pilots in het kader van de Ziektewet‑arbo

Van november 2016 tot juni 2017 voerde UWV in nauwe afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 2 pilots uit binnen het proces van de Ziektewet‑arbodienstverlening. De doelstelling was om te onderzoeken of een andere werkwijze kon bijdragen aan een besparing op de uitvoeringskosten van UWV. Daarnaast moesten de beproefde processen voldoen aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en relevante wet- en regelgeving. Beide pilots richtten zich op de eerste 13 weken van de arbeidsongeschiktheid van de klant. In de ene pilot begeleidde de medewerker verzuimbeheersing van UWV mensen met een Ziektewet‑uitkering gedurende maximaal 13 weken zonder gebruik te maken van gezondheidsgegevens. In de tweede pilot gebeurde dit mét gebruik van gezondheidsgegevens. De medewerker verzuimbeheersing werkte hierbij volgens vaste protocollen onder supervisie van de verzekeringsarts. Voor de zomer van 2017 waren de pilots afgerond en zowel kwalitatief als kwantitatief geëvalueerd. Inmiddels was de AP vergevorderd met het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking door de medewerker verzuimbegeleiding. Met de voorlopige bevindingen van de AP in het achterhoofd hebben we op basis van de uitkomsten van de evaluatie een aangescherpt model voor de Ziektewet‑arbodienstverlening uitgewerkt.

De kern van deze nieuwe werkwijze is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen standaardafhandeling in de eerste lijn en maatwerk waar nodig in de tweede lijn. Allereerst wordt via een digitale vragenlijst vastgesteld of de gevalsbehandeling moet worden voorgelegd aan de verzekeringsarts. Vervolgens zet de medewerker verzuimbeheersing gedurende (maximaal) de eerste 13 ziekteweken in op het coachend activeren van de klant. De medewerker verzuimbeheersing handelt volgens protocollen, binnen strikte juridische kaders en onder verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts. Na bespreking in het multidisciplinair overleg bepaalt de verzekeringsarts of overdracht naar de tweede lijn aan de orde is. Een klant wordt sowieso naar de tweede lijn overgedragen als langdurig verzuim dreigt.

Dit model is robuust, toekomstvast en kosteneffectief. Het biedt een goede Ziektewet‑arbodienstverlening die voldoet aan de eisen van de AP. Op dit ogenblik wordt het nieuwe dienstverleningsmodel afgestemd met de medezeggenschap en met beroepsgroepen. We verwachten dat we in de eerste helft van 2018 een definitief besluit kunnen nemen. Daarna wordt het model per 1 januari 2019 ingevoerd, zoals afgesproken met de AP.