Uitkeringsverstrekking

  • We betaalden € 20,1 miljard uit aan uitkeringen.
  • Aan bijna 1,3 miljoen uitkeringsgerechtigden.
  • Dat deden we volgens de regels (rechtmatigheid: 99,5%) en op tijd (98% van de WW-uitkeringen).
  • Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in 2017 met 21% af.

Hoe helpen wij?

Tijdens het werkoriëntatiegesprek maken we afspraken over de (sollicitatie)activiteiten die de klant zal ondernemen. Ook bespreken we of extra dienstverlening nodig is om de kansen van de klant op de arbeidsmarkt te verbeteren, in aanvulling op onze online dienstverlening. In 2017 gingen bijna 218.800 WW’ers weer aan het werk.

Werkverkenner

Een van de hulpmiddelen die we gebruiken is de Werkverkenner. Dat is een wetenschappelijk ontwikkelde online vragenlijst die inzicht geeft in de kans op werkhervatting binnen 1 jaar. Inmiddels vult 70% van de WW’ers de Werkverkenner in.

Meer persoonlijke dienstverlening

Door jaarlijks minimaal 1 contactmoment in te bouwen, willen we met onze nieuwe WIA-dienstverlening alle WGA’ers meer activeren. We stellen een werkplan en een klantprofiel op en kopen re-integratietrajecten in. We volgen de klant daarbij 5 jaar. In 2017 vonden 2.500 WGA’ers mede dankzij onze inspanningen werk. Ook Wajongers met arbeidsvermogen bieden we zo veel mogelijk ondersteuning bij het vinden van werk. In 2017 lukte dat voor 8.400 Wajongers.

Onvoldoende artsen

Het aantal artsen dat voor UWV werkt is niet genoeg om alle beoordelingen uit te voeren die we in 1 jaar moeten doen. We hebben ons in 2017 ingespannen om meer artsen te werven en te behouden. Ook willen we artsen efficiënter laten werken, vooral door taakdelegatie. Daarbij worden taken uitgevoerd door (medische) medewerkers onder supervisie van een arts. Vanwege de hoge uitstroom (bijvoorbeeld door pensionering en hogere salarissen bij commerciële partijen) was de capaciteit aan het eind van het jaar iets lager dan aan het begin. Het werven en behouden van nieuwe artsen is een probleem dat geldt voor de hele sector bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Er zijn daarom fundamentele keuzes nodig. We zijn hierover in gesprek met het ministerie van SZW.

Prioriteit

Met het ministerie van SZW hebben we afgesproken welke beoordelingen de meeste prioriteit hebben. We hebben ook afgesproken dat het aantal nog uit te voeren sociaal-medische beoordelingen niet verder op zou lopen. Eind 2017 was dat aantal inderdaad lager dan eind 2016. Dat komt vooral doordat we veel beoordelingen hebben gedaan voor de herindeling van Wajongers in een groep mét en in een groep zonder arbeidsvermogen. Doordat we daaraan prioriteit hebben gegeven, is de achterstand in andere beoordelingen wel opgelopen.

Gegevens hergebruiken

De gegevens uit de polisadministratie en onze andere systemen gebruiken we niet alleen voor onze eigen uitvoering. We verstrekken ze ook, binnen de grenzen van de privacybescherming, aan andere partijen. Zo bevorderen we het administratief gemak van burgers en verlagen we de administratieve lasten voor werkgevers. Ook de uitvoeringskosten van de partijen die onze gegevens afnemen en hergebruiken dalen hierdoor. We hebben in 2017 99% van de gegevensleveringen tijdig en volledig uitgevoerd.

Aanvraag hypotheek

Uit een succesvolle pilot bleek dat een hypotheekaanvraag een stuk eenvoudiger kan dankzij slim gebruik van de in de polisadministratie aanwezige gegevens. Aanvragers hoeven straks geen werkgeversverklaring meer te laten zien, maar kunnen gebruikmaken van het verzekeringsbericht. Dit is een bestaand digitaal document met bij UWV beschikbare persoonlijke loon- en arbeidsgegevens.

Toegenomen gebruik van uwv.nl en werk.nl

In 2017 kreeg uwv.nl 49,2 miljoen bezoeken. Het Mijn UWV-portaal kreeg 24,9 miljoen bezoeken. Dat is gemiddeld 2,1 miljoen bezoeken per maand. Onze website werk.nl noteerde in 2017 31 miljoen bezoeken, dat is gemiddeld 2,6 miljoen bezoeken per maand. Steeds meer mensen bekijken onze sites op een tablet of smartphone.

Klachtintensiteit

Het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen, afgezet tegen het aantal uitkeringsbeslissingen geeft de klachtintensiteit weer. In 2017 was de klachtintensiteit 0,3%. De met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken norm is 0,4%. Ook de bezwaarintensiteit bleef met 2,4% onder de met het ministerie afgesproken norm van 3,0%.

Duurzame inzetbaarheid

We stimuleren onze medewerkers om arbeidsfit te zijn voor nieuwe functies binnen en buiten UWV. Indien nodig en mogelijk scholen we hen daarvoor om. Bij reorganisaties streven we ernaar boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen en uitstroom op andere manieren te laten verlopen; denk aan natuurlijk verloop en doorstroming naar een nieuwe of andere functie. Dankzij het actieve preventieve beleid en doordat er in 2017 geen grote reorganisaties zijn geweest, zijn er dit jaar slechts 30 medewerkers boventallig geworden. Dit zijn er aanzienlijk minder dan in 2016 (181).

Plek voor iedereen

Inclusiviteit is een onlosmakelijk onderdeel van ons personeelsbeleid. We willen in 2020 in totaal ongeveer 500 medewerkers uit de doelgroep van de banenafspraak op duurzame arbeidsplekken in dienst hebben. Eind 2017 waren dat er al 261.

Welkom

op de verantwoordingssite van UWV

Bekijk onze highlights uit 2017

1,3 miljoen

mensen van een uitkering voorzien

In 2017 verzorgden we uitkeringen voor bijna 1,3 miljoen uitkeringsgerechtigden. Dat deden we volgens de regels en op tijd.

Dankzij de economische groei vinden meer mensen makkelijker een baan. Maar voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt blijft het lastig om werk te vinden. Vooral die mensen wil UWV ondersteunen.

Bijna 218.800

WW’ers vonden werk

Mensen met een WW-uitkering ondersteunen wij bij hun zoektocht naar werk. Sinds eind 2016 voeren we meer persoonlijke gesprekken, waarbij we onze dienstverlening afstemmen op de arbeidsmarktpositie van de individuele klant. We richten ons vooral op WW'ers voor wie langdurige werkloosheid dreigt.

Met 83%
van de nieuwe WGA’ers
is een gesprek gevoerd

Ook mensen met een WIA/WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) kregen in 2017 meer persoonlijke dienstverlening. Centraal staat het zo veel mogelijk benutten van de arbeidsmogelijkheden. Wat kan er nog wél?

Wanneer iemand door ziekte en of een beperking niet kan werken, krijgt hij een sociaal-medische beoordeling. Daarbij stelt een verzekeringsarts de belastbaarheid vast. Vervolgens stelt een arbeidsdeskundige vast wat iemand nog kan verdienen.

192.800

sociaal-medische beoordelingen
uitgevoerd

Voor de sociaal-medische beoordelingen die UWV uitvoert zijn de verzekeringsartsen onmisbaar. Omdat al duidelijk was dat UWV in 2017 over onvoldoende artsen beschikte, hebben wij met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken dat de herindeling van Wajongers het afgelopen jaar eerste prioriteit had.

Inkomensgegevens van 13,1 miljoen

mensen verwerkt

Wij zorgen er steeds meer voor dat burgers en werkgevers hun gegevens maar 1 keer hoeven aan te leveren, en dat die gegevens vervolgens kunnen worden hergebruikt. De belastingaangifte of het aanvragen van een hypotheek wordt zo een stuk eenvoudiger.

80 miljoen

bezoeken aan uwv.nl en werk.nl

We bieden steeds meer online dienstverlening, zowel aan werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden als aan werkgevers en zakelijke relaties. Online dienstverlening biedt snelle, goede service en meer gemak voor burgers, tegen lagere kosten voor UWV. Mensen weten ons online steeds beter te vinden.

7,2

klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden

Als het gaat over de kwaliteit van onze dienstverlening dan hebben we op alle indicatoren op 1 na minimaal de afgesproken norm gehaald. We zijn vooral trots op de cijfers voor klanttevredenheid. Uitkeringsgerechtigden gaven ons een 7,2 (in 2016 een 7,1). Werkgevers gaven ons een ruime voldoende: een 6,7 (in 2016 een 6,4).

Dit alles is mogelijk dankzij de bevlogen inzet van onze medewerkers, die er alles aan doen om onze klanten optimaal te helpen en telkens weer bijzondere prestaties leveren.

18.169

medewerkers

In 2017 is het aantal medewerkers met 266 gedaald. Het gaat daarbij vooral om tijdelijke dienstverbanden. De daling van het aantal WW-uitkeringen heeft invloed op ons personeelsbestand. Minder uitkeringen betekent minder werk voor UWV. Het aantal vaste dienstverbanden zal de komende jaren dan ook afnemen. Wij investeren in duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en vinden inclusiviteit een belangrijk aspect van ons personeelsbeleid.