Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verankerd zijn in de Nederlandse wetgeving en gehandhaafd worden. De verordening komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het belang van de bescherming van de privacy van de burger staat buiten kijf. Het is echter ook zaak de privacymaatregelen niet dermate ver door te laten slaan dat de feitelijke dienstverlening onmogelijk wordt. We moeten ondanks beperkingen in de toegang en het gebruik van persoonsgegevens ons werk kunnen blijven doen. In een uitvoeringstoets hebben we vastgelegd welke verdere activiteiten UWV moet uitvoeren om alle nieuwe voorgeschreven beheersmaatregelen op 25 mei 2018 geïmplementeerd of geïnitieerd te hebben. Dit is in 2017 vertaald naar een project Implementatie AVG dat zich richt op onder meer:

  • de positionering en taken van de aan te stellen functionaris gegevensbescherming;

  • het maken van het register van gegevensverwerkingen;

  • de vraag hoe UWV invulling kan geven aan de plicht om voor burgers transparant te maken welke gegevens UWV vastlegt en hoe zij daar inzage in kunnen krijgen en er correcties in kunnen laten aanbrengen;

  • het waarborgen van privacy bij de inrichting van de werkprocessen en informatieverwerkende systemen door het toepassen van ontwerpprincipes als ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ en het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen bij nieuwe ontwikkelingen en bij projecten.

De impact van ontwikkelingen op UWV op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, is dermate groot dat er een programmadirecteur is aangesteld om zo effectief en samenhangend mogelijk de bedrijfsbrede maatregelen te treffen die nodig zijn om aan de eisen te kunnen voldoen. Het meerjarige programmaplan begint vorm te krijgen. In 2017 hebben we maatregelen getroffen om het raadplegen en gebruiken van data‑analysebestanden van UWV te beperken tot medewerkers die daar functioneel toegang toe moeten hebben, en om deze data ook alleen vanaf de UWV‑werkplek te ontsluiten. Verder hebben we er via een project voor gezorgd dat medewerkers van gemeenten en sociale werkvoorziening alleen nog toegang krijgen tot informatie over werkzoekenden in UWV‑informatiesystemen als dat voor de uitvoering van hun wettelijke taken nodig is. De toegang van gemeentelijke medewerkers en leveranciers tot onze systemen wordt steeds verder ingeperkt tot de minimaal noodzakelijke gegevens waarvoor een wettelijke basis bestaat. Ook is besloten zo snel mogelijk op eHerkenning aan te sluiten (2018). Het project hiervoor is gestart.