Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet

UWV werkt intensief mee aan het ketenbrede programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet (BVGS). De huidige Suwinet‑Inkijkvoorzieningen worden fijnmaziger gemaakt, in lijn met de autorisatiestructuur per bedrijfsonderdeel en per rol. Medewerkers krijgen op basis van hun functie en rol alleen nog toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren.

De eerste hierop gebaseerde inkijkschermen zijn eind 2016 opgeleverd door Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI). De implementatie binnen UWV vindt fasegewijs plaats, en is voorafgegaan door een wetstechnische toets per functierol. Deze toets was noodzakelijk om vast te leggen dat het inzagerecht is gebaseerd op de juiste wet- en regelgeving. Deze toetsen zijn begin 2017 gestart en zijn voor UWV afgerond in september 2017.

Eind 2017 beschikten diverse organisatieonderdelen over de nieuwe inkijkschermen. In het eerste kwartaal van 2018 komen ze ook beschikbaar voor de resterende organisatieonderdelen. Sinds september 2016 werken we daarnaast aan de mede hiervoor noodzakelijke automatische synchronisatie van de autorisatiestructuur van UWV met de BKWI‑Inkijksystemen. Eind juni 2017 waren de servers van BKWI en UWV gekoppeld. Een wijziging in de autorisatiegegevens van een UWV‑medewerker wordt nu automatisch bij BKWI bekend. De feitelijke ingebruikname van deze oplossing vindt gelijktijdig plaats met de uitrol van de nieuwe inkijkschermen.

Naar aanleiding van de privacy impact assessment Toegang persoonsgegevens Suwinet voert UWV maatregelen in om de toegang tot persoonsgegevens via Suwinet verder te beperken. Op de langere termijn werken we toe naar een ICT‑landschap waarin medewerkers alleen toegang krijgen tot burgerservicenummers die tot hun werkpakket behoren. Dit is een bredere ontwikkeling die verder reikt dan Suwinet en zich ook richt op andere kanalen voor het leveren van gegevens.