Toetsing ontslagaanvragen 2018

 

2018 t/m augustus

2017 t/m augustus

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende ontslagaanvragen

8.800

 

11.000

 
     

Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen

9.100

 

11.400

 

Ontslagvergunning verleend

2.500

28%

3.800

34%

Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

5.000

55%

5.500

48%

Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie

1.200

13%

1.500

13%

Ontslagvergunning afgewezen

400

4%

600

5%

Werkgevers kunnen in 2 situaties een ontslagaanvraag bij UWV indienen: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslagaanvragen om persoonlijke redenen lopen via de kantonrechter. Werknemers die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest (met een vast of tijdelijk contract), krijgen bij ontslag een transitievergoeding. Voor kleine bedrijven geldt tot 2020 een overgangsregeling. Mits ze aan de voorwaarden van die regeling voldoen, mogen ze een lagere transitievergoeding betalen. UWV kan desgevraagd gelijktijdig met de beslissing over de ontslagaanvraag een verklaring afgeven of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor een lagere transitievergoeding.

Ingediend

Mede door de aantrekkende economie zijn er in de eerste 8 maanden van 2018 minder ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen ingediend dan in de eerste 8 maanden van 2017. Daarnaast komen werkgevers steeds vaker in goed overleg met werknemers tot een beëindiging van het arbeidscontract. Een (volledige) ontslagprocedure bij UWV is daardoor minder vaak nodig.

In december 2017 heeft het parlement de behandeling van het wetsvoorstel over de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid hervat. Het is de bedoelding dat de wet in 2020 in werking treedt. In dit voorstel krijgen werkgevers de te betalen transitievergoeding vergoed via het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), zelfs met terugwerkende kracht. Dit kan leiden tot een toename van dit soort ontslagaanvragen. Daarnaast wil het kabinet kleine werkgevers onder voorwaarden compenseren voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte van de werkgever. Per 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd, waardoor de ontslagtoets van UWV ook van toepassing wordt op voorgenomen ontslagen door Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsorganisaties.

Afgehandeld

In de eerste 8 maanden van 2018 hebben we 84,6% van de ontslagvergunningen tijdig afgehandeld. Van een groot deel van de zaken die niet tijdig zijn afgehandeld, is de overschrijding van de termijn te verklaren door factoren die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gelegitimeerd acht. Het gaat onder andere om verleend uitstel op verzoek van de werkgever of werknemer, samenloop met een verzoek om te beoordelen of aan de voorwaarden voor de overgangsregeling transitievergoeding is voldaan, samenhang tussen kortdurende en langdurende zaken in grotere collectieve aanvragen en noodzakelijke extra derde behandelrondes. Als we hiermee rekening houden, komt de tijdigheid uit op 98,5%.

We werken constant aan verbetering van het aanvraagproces en de informatie hierover zodat aanvragen sneller compleet ingediend worden. Daarvoor hebben we ook dit jaar aanvraagformulieren en handleidingen aangepast. Het werkgeversportaal is technisch verbeterd, waardoor het uploaden van ontslagaanvragen en daarmee de digitale indiening vaker foutloos en sneller verloopt. Verder optimaliseren we regelmatig de content op uwv.nl. In deze verslagperiode verbeterden we de informatie voor werknemers over in verweer gaan tegen ontslag en over de periode na ontslag.