Aanpassing Dagloonbesluit

Op 1 juli 2015 is met de Wet werk en zekerheid (Wwz) ook een nieuw Dagloonbesluit in werking getreden. Al snel bleek dit Dagloonbesluit voor bepaalde groepen uitkeringsgerechtigden een negatief effect te hebben. De minister heeft toen besloten dat het Dagloonbesluit gerepareerd moest worden en dat degenen die schade hadden ondervonden, gecompenseerd moesten worden. De groep gedupeerden is zo omvangrijk, dat dit gefaseerd gebeurt. In december 2016 is het besluit aangepast voor flexwerkers, starters en voor mensen die na 104 weken ziekte niet in aanmerking komen voor de WIA en daardoor instromen in de WW. Voor uitkeringsgerechtigden die op 1 januari 2017 een lopende uitkering hadden, is het dagloon per die datum herzien. Deze groep heeft in april 2017 een tegemoetkoming ontvangen (in totaal bijna 80.400). Het dagloon voor de uitkeringsgerechtigden bij wie sprake is van samenloop van meerdere rechten (de zogenaamde herlevers) is inmiddels in januari 2018 herzien; zij krijgen hun eventuele tegemoetkoming in april 2018.

De laatste groep uitkeringsgerechtigden voor wie het dagloon nog gerepareerd moet worden, is de groep die ziek is geweest in de referteperiode, maar niet de wachttijd van 104 weken heeft volgemaakt. Vanaf 1 december 2017 bepalen we het dagloon voor deze groep op basis van de nieuwe regels. Uitkeringsgerechtigden uit deze doelgroep die in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 december 2017 een lagere uitkering hebben ontvangen, hebben mogelijk recht op een tegemoetkoming. Voor hen hebben wij een aanmeldprocedure ingericht, aangezien wij niet weten om welke mensen het gaat en we ze dus niet automatisch kunnen selecteren en betalen.