ICT‑prioriteit vereenvoudiging en modernisering ICT

Vereenvoudiging en modernisering, waaronder het vernieuwen en vervangen van bestaande ICT, is de komende jaren nodig om het ICT‑landschap van UWV wendbaarder te maken en de verdergaande digitalisering te ondersteunen. Het tijdig vervangen van verouderde ICT‑componenten draagt ook bij aan het behoud van stabiliteit en continuïteit op de langere termijn.

1UBO

Een van de grootste lopende projecten op dit gebied is 1UBO (Eén uniforme betaalomgeving). Dit project ontvlecht de bruto‑nettobepaling en de betaalfunctie uit de bestaande uitkeringssystemen en brengt deze onder in 1 gemeenschappelijke betaalstraat. We hebben dit per 1 januari 2018 gerealiseerd voor de arbeidsongeschiktheidsregelingen. De januaribetaling was succesvol en heeft een beperkt aantal extra telefoontjes en bevindingen opgeleverd. Er is een nazorgteam ingezet dat vragen beantwoordt of die op de juiste plek in de organisatie neerlegt. Daarnaast worden er extra inspanningen geleverd om de bevindingen op te lossen. Ondertussen zijn de plannen voor de vervolgstap voor de werkloosheidsregelingen ingevuld. Hierop is een BIT‑toets gedaan in het verlengde van de eerdere toets voor de systemen voor de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Met de uitkomst voelen we ons gesteund om door te gaan op de ingeslagen weg. De aanbeveling van het Bureau ICT-toetsing (BIT) om in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) goed de wetgevingskalender voor het WW‑domein af te stemmen en langetermijndoelstellingen in te kleuren, nemen we ter harte.

Datacenterdienstverlening

Een ander belangrijk project is het opnieuw contracteren van datacenterdienstverlening. We zetten in op snellere levertijden, flexibel op- en afschalen en cloud-/virtualisatietechnieken. In oktober is de geselecteerde leveranciers gevraagd een aanbieding te doen. Omdat verschillende partijen aangaven een betere aanbieding te kunnen doen bij een ruimere omschrijving van de te leveren diensten, is de uitnodiging tot inschrijving in januari 2018 in licht aangepaste vorm opnieuw gepubliceerd. De opgelopen vertraging bedraagt 2 maanden. De BIT‑toets op het project voor de verwerving van nieuwe datacenterdienstverlening is inmiddels afgerond.

Uniforme portaaltechnologie

Een ander majeur project is de migratie van onze portalen werk.nl en uwv.nl naar één uniforme portaaltechnologie. In 2017 is de initiatiefase afgerond van de eerste stap (Transitie werk.nl). De BIT‑toets is aangevraagd. We hebben besloten om voor een periode van 2 jaar (tot medio 2019) verlengde ondersteuning te contracteren voor werk.nl, zodat dit portaal rechtstreeks kan worden overgezet naar de nieuwe uniforme portaaltechnologie. Voor ontwikkeling en onderhoud van uwv.nl en werk.nl hebben we een overeenkomst afgesloten met 1 leverancier. We willen zorgen voor een voor klanten logische verdeling van functies tussen uwv.nl en werk.nl. We hadden hiervoor in 2017 diensten willen overzetten, maar de planvorming hiervoor is vertraagd. We zullen deze in het eerste kwartaal van 2018 afronden. We bekijken daarbij in hoeverre het mogelijk is het ontvlechten van de diensten uit werk.nl te combineren met de Transitie werk.nl.

Verdere ontwikkelingen

We ontwikkelen een gemeenschappelijke e‑dossierfunctionaliteit om de verdere digitalisering van onze bedrijfsprocessen mogelijk te maken. We verwachten dat we deze in het eerste kwartaal van 2018 gefaseerd in gebruik kunnen nemen. Voorzien was om dit jaar een nieuw platform neer te zetten voor de modernisering van ons datawarehouse (datafabriek). Nu blijkt dat er meer tijd nodig is om tot een heldere en eenduidige aanpak te komen. De aanbesteding voor de te verwerven tooling is inmiddels gestart. Omdat de aanbesteding voor ICT‑middelen voor business‑rulesmanagement niet tot het gewenste aanbod bleek te leiden, is een alternatief gezocht en gevonden binnen een bestaande softwaresuite die UWV gebruikt. Hiermee is vertraging voorkomen. Tot slot is de vervanging van de hardware van de kantoorautomatisering voorbereid. In 2018 vervangen we de huidige afgeschreven pc’s en laptops.