Voorwoord

2017 was een hoopgevend jaar. De economie trekt steeds meer aan, waardoor minder mensen hun baan verliezen en meer mensen weer werk vinden. Dat zien we weerspiegeld in de daling van het aantal WW‑uitkeringen, met maar liefst 20%. Bijna 218.800 mensen gingen vanuit een WW‑uitkering weer aan de slag. Het wordt voor veel mensen makkelijker om werk te vinden, maar dat geldt in veel mindere mate voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral die mensen wil UWV ondersteunen. Na jaren waarin we de meeste werkzoekenden bij hun zoektocht naar werk alleen online dienstverlening konden bieden, hebben we in 2017 stappen kunnen zetten om meer persoonlijke dienstverlening te bieden aan WW’ers. We richten ons daarbij primair op WW’ers die een verhoogd risico lopen op langdurige werkloosheid. We zijn ook gestart met een nieuwe vorm van dienstverlening voor mensen met een WIA/WGA‑uitkering. We willen hen meer activeren en ondersteunen om hun resterende mogelijkheden zo veel mogelijk te benutten. We hebben in 2017 en begin 2018 met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gesproken over hoe we de persoonlijke dienstverlening kunnen uitbreiden, mede dankzij de extra middelen die in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zijn geregeld. Een definitief besluit hierover volgt half 2018.

We hebben in 2017 vrijwel alle met het ministerie afgesproken prestaties behaald. Een mijlpaal was de afronding van de herindeling van alle Wajongers, waarbij we hebben vastgesteld of ze wel of niet beschikken over (enig) arbeidsvermogen. We zijn er trots op dat onze medewerkers deze gevoelige operatie tijdig en vooral uiterst zorgvuldig hebben uitgevoerd. De Wajongers met arbeidsvermogen bieden we zo veel mogelijk ondersteuning bij het vinden van werk. Dat is in 2017 goed gelukt: we hebben 8.400 Wajongers aan een baan geholpen. Dat is een extra mooie prestatie, omdat er geen nieuwe Wajongers met arbeidsvermogen meer bij komen.

Onze afspraak met het ministerie om de totale voorraad sociaal‑medische beoordelingen in 2017 niet verder te laten oplopen, hebben we behaald. Onze verzekeringsartsencapaciteit is en blijft ook de komende jaren echter een zorgpunt. Het aantal volledig opgeleide artsen dat voor UWV werkt, is niet genoeg om alle beoordelingen uit te voeren die we in 1 jaar moeten doen. Het werven en behouden van nieuwe artsen is een probleem dat geldt voor de hele sector bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Voor een structureel betere balans zijn daarom fundamentele maatregelen nodig. We blijven hierover met het ministerie in gesprek.

In oktober 2017 is een nieuw kabinet aangetreden. Voor Bruno Bruins betekende dit een mooie en eervolle nieuwe functie als minister voor Medische Zorg en Sport. Voor ons betekende dit dat we helaas afscheid moesten nemen van een zeer gewaardeerde collega. We rekenen erop dat de raad van bestuur vóór de zomer van 2018 weer compleet zal zijn. We denken dat het totaalpakket aan maatregelen uit het regeerakkoord – als goed gekeken wordt naar het moment waarop gewenste veranderingen moeten plaatsvinden – voor ons technisch uitvoerbaar en haalbaar is. We houden daarbij uiteraard aandacht voor de consequenties van de beleidsvoorstellen voor de maatschappij en voor de samenloop van de verschillende maatregelen. Uitlegbaarheid aan burgers en werkgevers staat voor ons voorop.

Al met al kijken we tevreden terug op 2017. We zijn trots op de behaalde prestaties en op de stijgende klanttevredenheid. Uitkeringsgerechtigden waarderen onze dienstverlening met een 7,2 en werkgevers geven ons voor het eerst een ruime voldoende: 6,7. De Algemene Rekenkamer noemde het begin 2017 geen geringe prestatie dat UWV erin slaagt zijn kerntaken ondanks de vele beleidswijzigingen en bezuinigingen goed uit te voeren. In september spraken de toenmalige minister en staatssecretaris van SZW en meerdere Tweede Kamerleden tijdens het Algemeen Overleg SUWI‑onderwerpen hun waardering uit voor de medewerkers van UWV. Die waardering doet ons goed.

2017 was ook het jaar dat UWV zijn 15‑jarig jubileum vierde. Als we terugblikken, zien we een UWV‑organisatie die door de jaren heen grote flexibiliteit toont en bijzondere prestaties levert, in een complexe omgeving en onder soms moeilijke omstandigheden. Als raad van bestuur zijn we onze medewerkers bijzonder erkentelijk voor de bevlogenheid en inzet waarmee zij hun werk verrichten. Voor een deel van onze medewerkers breken onzekere tijden aan, omdat door de dalende werkloosheid ook een deel van het werk van UWV vervalt. Wij zullen er alles aan doen om hen te helpen bij hun zoektocht naar nieuw werk, binnen of buiten UWV.

Raad van bestuur

Fred Paling, voorzitter

José Lazeroms